قسمت ۳۷ - فصل دوم

2,702

شبکه ۳
12 آذر ماه 1399
22:22
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۳۴
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۸۰۳
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,590
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۵۴۴
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۵۱۷
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۹۹
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۳۳۱
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۲۵۵
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۸۹
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
1,260
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۶۵
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,773
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۷۷
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۸۰
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۹۸۳
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,268
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۴۱
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۷۹
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۷۵
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۵۲
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۶۰
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۳۹
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۷۳
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,079
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۱۶
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۹۹
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۲۵
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۵۵
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,753
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,149