قسمت ۳۶ - فصل دوم

2,322

شبکه ۳
11 آذر ماه 1399
22:19
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۱۲
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۳۹۱
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,219
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۲۸۱
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۳۲۴
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۲۶۱
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۲۲۳
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۱۳۹
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۱۷۳
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
۷۴۰
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۲۹
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,614
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۶۶۴
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۳۴
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۸۳۰
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,009
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۶۳
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۴۱
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۴۲
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۲۴
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۰۳
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۶۸۲
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۲۶
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,037
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۸۹۵
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۷۶
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۰۴
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۲۸
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,711
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,022