فیزیک - ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۱۰ آذر ۱۳۹۹

۴۰۸

شبکه ۴
10 آذر ماه 1399
16:30
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۱۱۲
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶۲
ریاضی در شیمی
ریاضی در شیمی
۲۱۲
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
۱۴۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۳۵
تدریس زیست شناسی
تدریس زیست شناسی
۲۲۴
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۲۱۰
روش تست زنی  فشار
روش تست زنی فشار
۳۰۸
آمادگی آزمون سراسری
آمادگی آزمون سراسری
۲۰۱
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
۱۸۳
الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن
۲۶۶
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۲۹۸
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
۲۱۰
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
۱۹۸
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
۴۷۰
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۱۶
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
۲۶۳
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
۲۷۰
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
۲۲۳
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
۲۳۸
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
۱۹۱
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۲۱۲
بررسی جدیدترین تست های درس عربی در آزمون های سرارسری - ۱ دی ۱۳۹۹
بررسی جدیدترین تست های درس عربی در آزمون های سرارسری - ۱ دی ۱۳۹۹
۱۹۴
تدریس عربی - روش سه برادر - ۱ دی ۱۳۹۹
تدریس عربی - روش سه برادر - ۱ دی ۱۳۹۹
۲۱۹
روش تست زنی فیزیک
روش تست زنی فیزیک
۲۵۴
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۳۴۰
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۲۷ آذر ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۲۷ آذر ۱۳۹۹
۲۲۸
محاسبات ریاضی
محاسبات ریاضی
۳۴۳
تدریس ریاضی - نامعادله ها - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
تدریس ریاضی - نامعادله ها - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
۲۵۳
عربی - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
۲۰۲