عوارض زایمان زودرس برای نوزادان!

۱۲۱

شبکه ۲
9 آذر ماه 1399
11:03
۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۷ دی ۱۳۹۹
۱۶۳
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
۱۹
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
۸
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
۱۲
۲۴ دی ۱۳۹۹
۲۴ دی ۱۳۹۹
۵۶۴
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
۵۸۲
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
۵۵۱
سبد  دارایی در ایران چیست؟
سبد دارایی در ایران چیست؟
۱۹۸
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
۱۶۶
اجاره بلا
اجاره بلا
۲۸۰
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
۹۲
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۶۶
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
۸۵
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
۴۲
آیا فقط واکسن های مدرنا و فایزر وجود دارد؟
آیا فقط واکسن های مدرنا و فایزر وجود دارد؟
۳۸
۲۲ دی ۱۳۹۹
۲۲ دی ۱۳۹۹
۵۲۰
باید برچسب های بد را از خودمون دور کنیم
باید برچسب های بد را از خودمون دور کنیم
۳۶۵
هر انسانی می تواند متفاوت نسبت به خانواده اش باشد
هر انسانی می تواند متفاوت نسبت به خانواده اش باشد
۲۴۰
باید از گذشته ها استفاده کرد
باید از گذشته ها استفاده کرد
۱۸۸
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۴۹۴
تغییر نگاه به مدارک دانشگاهی
تغییر نگاه به مدارک دانشگاهی
۴۶۱
خواسته های جامعه تاثیری در کار های بانوان دارند
خواسته های جامعه تاثیری در کار های بانوان دارند
۳۱۵
۳ درصد از خانم ها نیاز مالی ندارند و کار می کنند
۳ درصد از خانم ها نیاز مالی ندارند و کار می کنند
۲۸۲
خانم ها درراه اندازی کسب و کار های کوچک خیلی موفق شده اند
خانم ها درراه اندازی کسب و کار های کوچک خیلی موفق شده اند
۲۲۹
چرا خانه داری شغل محسوب نمیشود؟
چرا خانه داری شغل محسوب نمیشود؟
۱۶۴
۲۰ دی ۱۳۹۹
۲۰ دی ۱۳۹۹
۴۸۱
تشویق به فرزند آوری به سبک حاج آقا
تشویق به فرزند آوری به سبک حاج آقا
۳۳۱
همسر یا همسنگر؟
همسر یا همسنگر؟
۱۹۵
فرزند هیولا نیست!
فرزند هیولا نیست!
۱۶۴
۱۷ دی ۱۳۹۹
۱۷ دی ۱۳۹۹
۲۰۹