تدریس عربی

۳۲۹

شبکه ۴
8 آذر ماه 1399
16:27
نامعادله ها - ۷ بهمن ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۷ بهمن ۱۳۹۹
۲۴۵
الکتریسته ی ساکن - ۶ بهمن ۱۳۹۹
الکتریسته ی ساکن - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۱۸۱
شیمی آلی - ۶ بهمن ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۳۲۷
تدریس اربی و ادبیات
تدریس اربی و ادبیات
۲۶۴
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۲۵۱
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۳۴۱
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۷۶
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۰۶
مسائل عدد جرمی و اتمی
مسائل عدد جرمی و اتمی
۲۳۴
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۳۸
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۳۵۰
ریاضی در شیمی
ریاضی در شیمی
۳۰۱
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
۲۷۱
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۳۰۴
تدریس زیست شناسی
تدریس زیست شناسی
۲۷۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۲۵۵
روش تست زنی  فشار
روش تست زنی فشار
۳۸۲
آمادگی آزمون سراسری
آمادگی آزمون سراسری
۲۵۳
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
۲۲۲
الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن
۳۱۸
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۳۳۴
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
۲۴۵
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
۲۵۰
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
۵۳۴
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۵۵
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
۲۹۸
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
۳۰۶
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
۲۳۰
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
۲۴۱
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
۱۹۵