شیمی  - برقکافت نمک مذاب / ۲۸ دی
شیمی - برقکافت نمک مذاب / ۲۸ دی
۳
ریاضی - مشتق / ۲۷ دی
ریاضی - مشتق / ۲۷ دی
۳۲۹
ریاضی - تجربی - مشتق / ۲۵ دی
ریاضی - تجربی - مشتق / ۲۵ دی
۵۱۸
جامعه شناسی - باز تولید هویت اجتماعی / ۲۵ دی
جامعه شناسی - باز تولید هویت اجتماعی / ۲۵ دی
۱۹۲
فیزیک - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ دی
فیزیک - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ دی
۴۷۶
شیمی - برقکافت آب / ۲۴ دی
شیمی - برقکافت آب / ۲۴ دی
۷۸۰
مکانیک خودرو - تعمیر و عیب یابی سوخت و جرقه توسظ نقشه / ۲۳ دی
مکانیک خودرو - تعمیر و عیب یابی سوخت و جرقه توسظ نقشه / ۲۳ دی
۳۵۵
فیزیک سه - نیروی اصطحکاک جنبشی/ ۲۳ دی
فیزیک سه - نیروی اصطحکاک جنبشی/ ۲۳ دی
۴۴۸
زیست شناسی - فصل سه - گفتار دو / ۲۳ دی
زیست شناسی - فصل سه - گفتار دو / ۲۳ دی
۵۴۶
عربی زبان قرآن - واژه های متضاد در کتاب های درس عربی / ۲۲ دی
عربی زبان قرآن - واژه های متضاد در کتاب های درس عربی / ۲۲ دی
۵۱۰
فیزیک - نیروی اصطحکاک ایستایی / ۲۱ دی
فیزیک - نیروی اصطحکاک ایستایی / ۲۱ دی
۴۴۴
شیمی - سلول الکترولیتی / ۲۱ دی
شیمی - سلول الکترولیتی / ۲۱ دی
1,414
ریاضی سه - مشتق/ ۲۰ دی
ریاضی سه - مشتق/ ۲۰ دی
۶۰۸
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰دی
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰دی
۶۲۲
فیزیک سه - تجربی و ریاضی - نیروی اصطکاک - ۱۸ دی ۱۳۹۹
فیزیک سه - تجربی و ریاضی - نیروی اصطکاک - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۶۳۱
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۸ دی
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۸ دی
۶۸۸
هویت اجتماعی - رشته تجربی و ریاضی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
هویت اجتماعی - رشته تجربی و ریاضی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۳۴۰
شیمی - عدد اکسایش قسمت سوم - ۱۷ دی ۱۳۹۹
شیمی - عدد اکسایش قسمت سوم - ۱۷ دی ۱۳۹۹
1,351
فیزیک -تجربی و ریاضی -  مبحث آسانسور / ۱۶ دی
فیزیک -تجربی و ریاضی - مبحث آسانسور / ۱۶ دی
۶۲۰
زیست شناسی - فصل سوم - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۱۶ دی
زیست شناسی - فصل سوم - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۱۶ دی
۵۶۷
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۵ دی ۱۳۹۹
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۵ دی ۱۳۹۹
۶۵۰
عربی زبان قرآن - تجربی و ریاضی - تحلیل صرفی آزمون سراسری - ۱۵ دی
عربی زبان قرآن - تجربی و ریاضی - تحلیل صرفی آزمون سراسری - ۱۵ دی
۶۳۶
شیمی تجربی و ریاضی - ادامه عدد اکسایش - ۱۴ دی ۱۳۹۹
شیمی تجربی و ریاضی - ادامه عدد اکسایش - ۱۴ دی ۱۳۹۹
1,633
فیزیک - تجربی - آونگ ساده- ۱۴ دی ۱۳۹۹
فیزیک - تجربی - آونگ ساده- ۱۴ دی ۱۳۹۹
۷۱۳
زیست شناسی - جریان اطلاعات دریافته / ۱۳ دی
زیست شناسی - جریان اطلاعات دریافته / ۱۳ دی
۷۰۲
چهره سازی - تکنیک رنگ روغنی / ۱۱ دی
چهره سازی - تکنیک رنگ روغنی / ۱۱ دی
۳۴۵
فیزیک سه - نیروی عمودی تکیه گاه / دی
فیزیک سه - نیروی عمودی تکیه گاه / دی
۶۳۹
فیزیک - حرکت هماهنگ ساده / ۱۱ دی
فیزیک - حرکت هماهنگ ساده / ۱۱ دی
۵۵۵
هویت اجتماعی -  واکنش کنش/۱۱ دی
هویت اجتماعی - واکنش کنش/۱۱ دی
۳۱۸
فیزیک - تجربی و ریاضی - قانون سوم نیوتن / ۱۰ دی
فیزیک - تجربی و ریاضی - قانون سوم نیوتن / ۱۰ دی
۵۴۹