روش تست زنی فشار - فیزیک - ۶ آذر ۱۳۹۹

۳۵۱

شبکه ۴
6 آذر ماه 1399
16:23
تدریس اربی و ادبیات
تدریس اربی و ادبیات
۱۱۵
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۱۹۷
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۲۹۶
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۴۶
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
۱۹۱
مسائل عدد جرمی و اتمی
مسائل عدد جرمی و اتمی
۲۱۳
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۲۶
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۳۱۴
ریاضی در شیمی
ریاضی در شیمی
۲۹۰
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
۲۵۷
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۹۷
تدریس زیست شناسی
تدریس زیست شناسی
۲۶۳
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۲۴۶
روش تست زنی  فشار
روش تست زنی فشار
۳۶۶
آمادگی آزمون سراسری
آمادگی آزمون سراسری
۲۴۴
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
۲۰۷
الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن
۳۰۵
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۳۲۱
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
۲۳۳
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
۲۳۴
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
۵۲۲
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۴۴
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
۲۸۸
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
۲۸۹
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
۲۳۰
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
۲۴۱
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
۱۹۵
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۲۱۵
بررسی جدیدترین تست های درس عربی در آزمون های سرارسری - ۱ دی ۱۳۹۹
بررسی جدیدترین تست های درس عربی در آزمون های سرارسری - ۱ دی ۱۳۹۹
۱۹۴
تدریس عربی - روش سه برادر - ۱ دی ۱۳۹۹
تدریس عربی - روش سه برادر - ۱ دی ۱۳۹۹
۲۱۹