کودکان ثروت ساز !

۶۴۰

شبکه ۳
4 آذر ماه 1399
23:01
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۳۷
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۶۸۵
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,505
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۴۷۹
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۴۶۶
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۷۵
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۳۱۰
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۲۴۰
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۵۷
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
1,140
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۳۵
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,732
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۶۰
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۶۶
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۹۴۲
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,194
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۱۹
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۶۹
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۶۵
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۴۴
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۴۶
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۳۳
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۵۱
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,067
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۱۲
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۹۷
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۲۳
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۴۹
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,744
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,116