سبزیجات همیشه تازه !

۵۵۰

شبکه ۳
4 آذر ماه 1399
22:07
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۰۵
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۷۶۰
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,560
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۵۲۲
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۵۰۰
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۹۱
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۳۲۳
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۲۴۸
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۷۳
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
1,230
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۵۴
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,758
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۷۵
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۷۷
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۹۷۳
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,251
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۳۲
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۷۷
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۷۵
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۵۱
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۵۵
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۳۶
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۶۰
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,072
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۱۶
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۹۹
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۲۵
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۵۵
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,749
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,144