اپیدمی سالها همراه ماست!

۸۰

شبکه ۲
4 آذر ماه 1399
11:03
۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۷ دی ۱۳۹۹
1,178
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
۱۹۶
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
۱۰۶
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
۸۸
۲۴ دی ۱۳۹۹
۲۴ دی ۱۳۹۹
۷۲۲
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
۶۲۸
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
۵۹۹
سبد  دارایی در ایران چیست؟
سبد دارایی در ایران چیست؟
۲۲۲
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
۱۸۶
اجاره بلا
اجاره بلا
۳۰۲
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
۱۱۴
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۳۳۸
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
۱۱۱
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
۶۴
آیا فقط واکسن های مدرنا و فایزر وجود دارد؟
آیا فقط واکسن های مدرنا و فایزر وجود دارد؟
۵۸
۲۲ دی ۱۳۹۹
۲۲ دی ۱۳۹۹
۵۵۵
باید برچسب های بد را از خودمون دور کنیم
باید برچسب های بد را از خودمون دور کنیم
۳۷۵
هر انسانی می تواند متفاوت نسبت به خانواده اش باشد
هر انسانی می تواند متفاوت نسبت به خانواده اش باشد
۲۵۲
باید از گذشته ها استفاده کرد
باید از گذشته ها استفاده کرد
۱۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۱۱
تغییر نگاه به مدارک دانشگاهی
تغییر نگاه به مدارک دانشگاهی
۴۷۲
خواسته های جامعه تاثیری در کار های بانوان دارند
خواسته های جامعه تاثیری در کار های بانوان دارند
۳۲۷
۳ درصد از خانم ها نیاز مالی ندارند و کار می کنند
۳ درصد از خانم ها نیاز مالی ندارند و کار می کنند
۲۹۲
خانم ها درراه اندازی کسب و کار های کوچک خیلی موفق شده اند
خانم ها درراه اندازی کسب و کار های کوچک خیلی موفق شده اند
۲۴۲
چرا خانه داری شغل محسوب نمیشود؟
چرا خانه داری شغل محسوب نمیشود؟
۱۷۲
۲۰ دی ۱۳۹۹
۲۰ دی ۱۳۹۹
۴۹۵
تشویق به فرزند آوری به سبک حاج آقا
تشویق به فرزند آوری به سبک حاج آقا
۳۴۳
همسر یا همسنگر؟
همسر یا همسنگر؟
۲۰۹
فرزند هیولا نیست!
فرزند هیولا نیست!
۱۸۳
۱۷ دی ۱۳۹۹
۱۷ دی ۱۳۹۹
۲۱۶