بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ۳ آذر ۱۳۹۹

۲۶۳

شبکه ۴
3 آذر ماه 1399
13:43
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۱۱۳
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۱۶۳
ریاضی در شیمی
ریاضی در شیمی
۲۱۳
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
۱۴۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۳۶
تدریس زیست شناسی
تدریس زیست شناسی
۲۲۵
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۲۱۱
روش تست زنی  فشار
روش تست زنی فشار
۳۰۹
آمادگی آزمون سراسری
آمادگی آزمون سراسری
۲۰۲
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
۱۸۴
الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن
۲۶۷
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۲۹۹
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
۲۱۱
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
۱۹۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
۴۷۱
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۱۷
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
۲۶۴
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
۲۷۱
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
۲۲۴
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
۲۳۹
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
۱۹۲
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۲۱۳
بررسی جدیدترین تست های درس عربی در آزمون های سرارسری - ۱ دی ۱۳۹۹
بررسی جدیدترین تست های درس عربی در آزمون های سرارسری - ۱ دی ۱۳۹۹
۱۹۴
تدریس عربی - روش سه برادر - ۱ دی ۱۳۹۹
تدریس عربی - روش سه برادر - ۱ دی ۱۳۹۹
۲۱۹
روش تست زنی فیزیک
روش تست زنی فیزیک
۲۵۴
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۳۴۰
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۲۷ آذر ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۲۷ آذر ۱۳۹۹
۲۲۸
محاسبات ریاضی
محاسبات ریاضی
۳۴۳
تدریس ریاضی - نامعادله ها - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
تدریس ریاضی - نامعادله ها - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
۲۵۳
عربی - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
۲۰۲