قاعده تکریم و تفضیل

۴۲۴

شبکه قرآن
2 آذر ماه 1399
14:30