پایه یازدهم - نقشه کشی معماری - مبحث پی و دیوار / ۲ آذر

۴۷۵

ساختمان - پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی / ۶ بهمن
ساختمان - پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی / ۶ بهمن
۱۷۴
حسابداری - پایه یازهم - حسابداری تکمیلی فصل هفتم / ۶ بهمن
حسابداری - پایه یازهم - حسابداری تکمیلی فصل هفتم / ۶ بهمن
۲۰۶
تربیت کودک - پایه دوازدهم - مهارت شناختی / ۶ بهمن
تربیت کودک - پایه دوازدهم - مهارت شناختی / ۶ بهمن
۱۱۳
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
۲۳۴
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
۲۱۴
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
۲۸۵
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۲۶۴
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۱۸۰
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۵۰
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۳۵
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
۲۵۰
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
۵۲۴
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
۶۰۵
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
۹۳۶
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
۳۲۳
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
۲۳۲
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
۲۵۴
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
۳۲۰
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
۲۹۸
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
۳۴۱
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
۶۰۷
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
۴۵۴
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
۴۰۷
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
۴۹۸
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
۳۳۹
ریاضی - پایه دهم - مشترک تمام رشته ها -  معادله درجه دوم / ۳۰ دی
ریاضی - پایه دهم - مشترک تمام رشته ها - معادله درجه دوم / ۳۰ دی
۴۵۲
پودمان سه بخش سه دیجیتال و کاربرد آن - پایه یازدهم - ۲۹ دی ۱۳۹۹
پودمان سه بخش سه دیجیتال و کاربرد آن - پایه یازدهم - ۲۹ دی ۱۳۹۹
۲۵۱
 پودمان سه - نصب دوربین مداربسته - پایه دوازدهم - ۲۹ دی
پودمان سه - نصب دوربین مداربسته - پایه دوازدهم - ۲۹ دی
۳۷۴
پایه دهم - تصویر سازی - کاربر رایانه - انتخاب نرم افزار / ۲۹ دی
پایه دهم - تصویر سازی - کاربر رایانه - انتخاب نرم افزار / ۲۹ دی
۸۳۱
پایه دهم - شبکه و نرم افزار - دانش فنی پایه / ۲۹ دی
پایه دهم - شبکه و نرم افزار - دانش فنی پایه / ۲۹ دی
۵۳۴