تعمیر پیستون موتور خودرو - پایه دهم / ۱ اذر

۸۰۱

طراحی و دوخت - پایه دهم - نازک دوزی / ۲۷ دی
طراحی و دوخت - پایه دهم - نازک دوزی / ۲۷ دی
۱۵۹
نقشه کشی معماری - پایه دهم - شناخت مواد و مصالح - فصل ۷ و ۸ / ۲۷ دی
نقشه کشی معماری - پایه دهم - شناخت مواد و مصالح - فصل ۷ و ۸ / ۲۷ دی
۱۱۴
نقشه کشی معماری - پایه یازدهم - عناصر و جزئیات / ۲۷ دی
نقشه کشی معماری - پایه یازدهم - عناصر و جزئیات / ۲۷ دی
۶۴
پایه دهم - تولید رسانه ای - شهروند الکترونیک / ۲۶ دی
پایه دهم - تولید رسانه ای - شهروند الکترونیک / ۲۶ دی
۲۳۵
پایه دهم - نقشه کشی - شناخت مواد و مصالح / ۲۶ دی
پایه دهم - نقشه کشی - شناخت مواد و مصالح / ۲۶ دی
۲۳۶
پایه دهم - طراحی دوخت - نازک دوزی / ۲۶ دی
پایه دهم - طراحی دوخت - نازک دوزی / ۲۶ دی
۳۲۶
کاربرد مداد رنگی - پایه یازدهم  - طراحی شیشه / ۲۵ دی
کاربرد مداد رنگی - پایه یازدهم - طراحی شیشه / ۲۵ دی
۲۸۵
رشته چهره سازی - پایه یازدهم - طراحی با پاستل / ۲۵ دی
رشته چهره سازی - پایه یازدهم - طراحی با پاستل / ۲۵ دی
۱۵۴
الکترونیک - دانش فنی - پودمان سه - پایه دهم / ۲۵ دی
الکترونیک - دانش فنی - پودمان سه - پایه دهم / ۲۵ دی
۱۷۷
الکترونیک - دانش فنی تخصصی - پودمان سه - پایه دوازدهم / ۲۵ دی
الکترونیک - دانش فنی تخصصی - پودمان سه - پایه دوازدهم / ۲۵ دی
۲۰۴
معماری ساختمان  - نقشه کشی ساختمان - استاندارد نقشه  کشی - پایه دوازدهم / ۲۵ دی
معماری ساختمان - نقشه کشی ساختمان - استاندارد نقشه کشی - پایه دوازدهم / ۲۵ دی
۱۸۰
پایه دوازدهم - مونتاژ و دمونتاژ - دیجیتال و کاربرد آن / ۲۴ دی
پایه دوازدهم - مونتاژ و دمونتاژ - دیجیتال و کاربرد آن / ۲۴ دی
۱۸۲
پایه دوازدهم - نصب و سرویس تجهیز خانگی -نصب دوربین های مدار بسته / ۲۴ دی
پایه دوازدهم - نصب و سرویس تجهیز خانگی -نصب دوربین های مدار بسته / ۲۴ دی
۲۳۸
حسابداری - پایه یازدهم - حسابداری تکمیلی / ۲۴ دی
حسابداری - پایه یازدهم - حسابداری تکمیلی / ۲۴ دی
۲۷۷
نقشه کشی معماری - پایه دهم - شناخت مواد و مصالح / ۲۴ دی
نقشه کشی معماری - پایه دهم - شناخت مواد و مصالح / ۲۴ دی
۲۸۳
حسابداری - حسابداری صنعتی - پایه دوازدهم / ۲۴ دی
حسابداری - حسابداری صنعتی - پایه دوازدهم / ۲۴ دی
۱۸۹
پایه دوازدهم - الکترونیک - دانش فنی تخصصی - پودمان ۳ / ۲۳ دی
پایه دوازدهم - الکترونیک - دانش فنی تخصصی - پودمان ۳ / ۲۳ دی
۲۹۹
پایه ۱۱ و ۱۲ - معماری و نقشه کشی - نقشه کشی معماری / ۲۳ دی
پایه ۱۱ و ۱۲ - معماری و نقشه کشی - نقشه کشی معماری / ۲۳ دی
۲۱۷
پایه ۱۱ و ۱۲ - معماری و نقشه کشی - استاندارد نقشه کشی / ۲۳ دی
پایه ۱۱ و ۱۲ - معماری و نقشه کشی - استاندارد نقشه کشی / ۲۳ دی
۱۸۶
ایده پردازی لباس اقوام - پایه دوازدهم / ۲۲ دی
ایده پردازی لباس اقوام - پایه دوازدهم / ۲۲ دی
۲۷۷
الگوسازی انواع یقه - پایه یازدهم / ۲۲ دی
الگوسازی انواع یقه - پایه یازدهم / ۲۲ دی
۶۰۸
حسابداری - حسابداری تکیملی- پودمان پنجم - پایه یازدهم / ۲۲ دی
حسابداری - حسابداری تکیملی- پودمان پنجم - پایه یازدهم / ۲۲ دی
۵۲۱
الکترونیک - پودمان دو - پایه دهم / ۲۲ دی
الکترونیک - پودمان دو - پایه دهم / ۲۲ دی
۲۴۲
حسابداری - حسابداری صنعتی - پودمان چهار- پایه دوازدهم / ۲۲ دی
حسابداری - حسابداری صنعتی - پودمان چهار- پایه دوازدهم / ۲۲ دی
۲۱۴
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی استیل / ۲۱ دی
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی استیل / ۲۱ دی
۲۸۳
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاسنل / ۲۱ دی
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاسنل / ۲۱ دی
۲۸۴
نقشه کشی ساختمان - پایه دهم - نقشه کشی عمومی / ۲۱ دی
نقشه کشی ساختمان - پایه دهم - نقشه کشی عمومی / ۲۱ دی
۳۷۹
معماری داخلی - پایه یازدهم و نقشه کشی پایه دوازدهم  / ۲۱ دی
معماری داخلی - پایه یازدهم و نقشه کشی پایه دوازدهم / ۲۱ دی
۲۵۰
حسابداری - پایه دوازدهم - تهیه و تنظیم صورت های مالی / ۲۱ دی
حسابداری - پایه دوازدهم - تهیه و تنظیم صورت های مالی / ۲۱ دی
۳۱۰
پایه دهم - تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک / ۲۰ دی
پایه دهم - تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک / ۲۰ دی
۳۲۹