ساختمان - پودمان اول - نقشه برداری - پایه دوازدهم - ۳۰ آبان ۹۹

۷۰۸

شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دو - جلسه سوم - پایه یازدهم / ۷ بهمن
شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دو - جلسه سوم - پایه یازدهم / ۷ بهمن
۳۷۶
تاسیسات مکانیکی ساختمان - پودمان دو - پایه دهم / ۷ بهمن
تاسیسات مکانیکی ساختمان - پودمان دو - پایه دهم / ۷ بهمن
۲۹۴
ریاضی - معادله درجه دوم - پایه دهم / ۷ بهمن
ریاضی - معادله درجه دوم - پایه دهم / ۷ بهمن
۳۰۹
پایه یازدهم - مهارت های رزمی هدفی - پودمان ۳ / ۶ بهمن
پایه یازدهم - مهارت های رزمی هدفی - پودمان ۳ / ۶ بهمن
۱۷۷
پایه دهم - مهارت های ذهنی و چابکی / ۶ بهمن
پایه دهم - مهارت های ذهنی و چابکی / ۶ بهمن
۱۰۴
ساختمان - پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی / ۶ بهمن
ساختمان - پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی / ۶ بهمن
۲۵۹
حسابداری - پایه یازهم - حسابداری تکمیلی فصل هفتم / ۶ بهمن
حسابداری - پایه یازهم - حسابداری تکمیلی فصل هفتم / ۶ بهمن
۲۷۴
تربیت کودک - پایه دوازدهم - مهارت شناختی / ۶ بهمن
تربیت کودک - پایه دوازدهم - مهارت شناختی / ۶ بهمن
۱۶۳
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
۲۶۶
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
۲۴۲
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
۳۱۱
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۳۰۰
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۲۴۲
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۷۱
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۵۳
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
۲۷۷
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
۶۰۰
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
۶۳۶
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
۹۶۹
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
۳۳۵
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
۲۳۸
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
۲۷۸
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
۳۳۰
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
۳۱۰
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
۳۵۲
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
۶۵۳
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
۴۶۷
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
۴۲۰
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
۵۰۴
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
۳۴۶