از زنجیرکشی تا زنجیره پرورش بوقلمون !

3,042

آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۹۷
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۷۴۹
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,547
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۵۱۶
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۴۹۳
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۹۰
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۳۲۳
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۲۴۷
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۷۲
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
1,223
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۴۴
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,755
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۷۳
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۷۷
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۹۶۹
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,243
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۳۲
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۷۶
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۷۴
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۵۰
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۵۵
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۳۶
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۵۸
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,072
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۱۶
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۹۸
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۲۵
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۵۵
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,748
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,137