معرفی اتصالات چوبی - پایه دوازدهم / ۲۸ آبان

۶۶۲

پایه دوازدهم - طراحی دوخت - دانش فنی تخصصی - پودمان ۳ / ۸ بهمن
پایه دوازدهم - طراحی دوخت - دانش فنی تخصصی - پودمان ۳ / ۸ بهمن
۱۷۲
پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی - مکانیک سیالات / ۸ بهمن
پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی - مکانیک سیالات / ۸ بهمن
۱۴۲
پایه دهم - تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک / ۸ بهمن
پایه دهم - تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک / ۸ بهمن
۱۴۰
تصویرسازی - تکنیک اسکراچ برد - پایه دوازدهم / ۷ بهمن
تصویرسازی - تکنیک اسکراچ برد - پایه دوازدهم / ۷ بهمن
۱۷۶
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۷ بهمن
نقشه کشی فنی رایانه ای / ۷ بهمن
۱۰۷
شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دو - جلسه سوم - پایه یازدهم / ۷ بهمن
شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دو - جلسه سوم - پایه یازدهم / ۷ بهمن
۴۴۰
تاسیسات مکانیکی ساختمان - پودمان دو - پایه دهم / ۷ بهمن
تاسیسات مکانیکی ساختمان - پودمان دو - پایه دهم / ۷ بهمن
۳۵۳
ریاضی - معادله درجه دوم - پایه دهم / ۷ بهمن
ریاضی - معادله درجه دوم - پایه دهم / ۷ بهمن
۳۴۷
پایه یازدهم - مهارت های رزمی هدفی - پودمان ۳ / ۶ بهمن
پایه یازدهم - مهارت های رزمی هدفی - پودمان ۳ / ۶ بهمن
۲۱۲
پایه دهم - مهارت های ذهنی و چابکی / ۶ بهمن
پایه دهم - مهارت های ذهنی و چابکی / ۶ بهمن
۱۱۳
ساختمان - پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی / ۶ بهمن
ساختمان - پایه دوازدهم - دانش فنی تخصصی / ۶ بهمن
۲۷۸
حسابداری - پایه یازهم - حسابداری تکمیلی فصل هفتم / ۶ بهمن
حسابداری - پایه یازهم - حسابداری تکمیلی فصل هفتم / ۶ بهمن
۲۹۱
تربیت کودک - پایه دوازدهم - مهارت شناختی / ۶ بهمن
تربیت کودک - پایه دوازدهم - مهارت شناختی / ۶ بهمن
۱۷۰
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
۲۷۴
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
۲۵۴
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
۳۲۴
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۳۰۹
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۲۶۱
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۸۲
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۶۲
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
۲۸۱
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
۶۱۱
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
۶۶۰
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
۹۸۴
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
۳۳۹
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
۲۴۱
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
۲۸۷
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
۳۳۵
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
۳۱۶
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
۳۵۷