ریاضی - مثلثات حرکت تناوب و نژانت / ۲۶ آبان

1,967

شیمی  - آبکاری و سلول ها / ۸ بهمن
شیمی - آبکاری و سلول ها / ۸ بهمن
۵۰۸
ریاضی - رشته تجربی - ادامه مشتق / ۷ بهمن
ریاضی - رشته تجربی - ادامه مشتق / ۷ بهمن
۵۲۳
ریاضی - رشته تجربی - مشتق / ۷ بهمن
ریاضی - رشته تجربی - مشتق / ۷ بهمن
۴۹۸
عربی زبان قرآنی - ادامه درس سوم / ۶ بهمن
عربی زبان قرآنی - ادامه درس سوم / ۶ بهمن
۷۰۱
طراح یو دوخت - ایده پردازی لباس اقوام / ۵ بهمن
طراح یو دوخت - ایده پردازی لباس اقوام / ۵ بهمن
۲۴۴
فیزیک سه - مبحث تکانه با اندازه حرکت / ۵ بهمن
فیزیک سه - مبحث تکانه با اندازه حرکت / ۵ بهمن
۵۷۶
شیمی - حفاظت کاتدی / ۵ بهمن
شیمی - حفاظت کاتدی / ۵ بهمن
1,239
هویت اجتماعی - درس ششم - باز تولید هویت اجتماعی / ۲ بهمن
هویت اجتماعی - درس ششم - باز تولید هویت اجتماعی / ۲ بهمن
۵۵۳
شیمی سه - فرآیند خوردگی آهن - ۱ بهمن ۱۳۹۹
شیمی سه - فرآیند خوردگی آهن - ۱ بهمن ۱۳۹۹
1,705
ریاضی - فصل چهارم - مشتق / ۳۰ دی
ریاضی - فصل چهارم - مشتق / ۳۰ دی
۹۲۱
زیست شناسی - تغییرات در اطلاعات وراثتی / ۳۰ دی
زیست شناسی - تغییرات در اطلاعات وراثتی / ۳۰ دی
۸۱۴
عربی زبان قرآن - تجربی و ریاضی- درس سه - ۲۹ دی ۱۳۹۹
عربی زبان قرآن - تجربی و ریاضی- درس سه - ۲۹ دی ۱۳۹۹
1,101
فیزیک - تجربی - نیروی کشش طناب / ۲۸ دی
فیزیک - تجربی - نیروی کشش طناب / ۲۸ دی
۶۸۶
شیمی  - برقکافت نمک مذاب / ۲۸ دی
شیمی - برقکافت نمک مذاب / ۲۸ دی
1,393
ریاضی - مشتق / ۲۷ دی
ریاضی - مشتق / ۲۷ دی
۸۷۱
ریاضی - تجربی - مشتق / ۲۵ دی
ریاضی - تجربی - مشتق / ۲۵ دی
۹۰۳
جامعه شناسی - باز تولید هویت اجتماعی / ۲۵ دی
جامعه شناسی - باز تولید هویت اجتماعی / ۲۵ دی
۳۴۳
فیزیک - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ دی
فیزیک - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ دی
۶۳۷
شیمی - برقکافت آب / ۲۴ دی
شیمی - برقکافت آب / ۲۴ دی
1,381
مکانیک خودرو - تعمیر و عیب یابی سوخت و جرقه توسظ نقشه / ۲۳ دی
مکانیک خودرو - تعمیر و عیب یابی سوخت و جرقه توسظ نقشه / ۲۳ دی
۴۷۶
فیزیک سه - نیروی اصطحکاک جنبشی/ ۲۳ دی
فیزیک سه - نیروی اصطحکاک جنبشی/ ۲۳ دی
۵۹۱
زیست شناسی - فصل سه - گفتار دو / ۲۳ دی
زیست شناسی - فصل سه - گفتار دو / ۲۳ دی
۸۲۵
عربی زبان قرآن - واژه های متضاد در کتاب های درس عربی / ۲۲ دی
عربی زبان قرآن - واژه های متضاد در کتاب های درس عربی / ۲۲ دی
۷۳۴
فیزیک - نیروی اصطحکاک ایستایی / ۲۱ دی
فیزیک - نیروی اصطحکاک ایستایی / ۲۱ دی
۵۶۸
شیمی - سلول الکترولیتی / ۲۱ دی
شیمی - سلول الکترولیتی / ۲۱ دی
2,036
ریاضی سه - مشتق/ ۲۰ دی
ریاضی سه - مشتق/ ۲۰ دی
۸۴۹
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰دی
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰دی
۷۸۲
فیزیک سه - تجربی و ریاضی - نیروی اصطکاک - ۱۸ دی ۱۳۹۹
فیزیک سه - تجربی و ریاضی - نیروی اصطکاک - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۷۲۹
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۸ دی
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۸ دی
۹۲۱
هویت اجتماعی - رشته تجربی و ریاضی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
هویت اجتماعی - رشته تجربی و ریاضی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۴۳۱