شیمی  - آبکاری و سلول ها / ۸ بهمن
شیمی - آبکاری و سلول ها / ۸ بهمن
۲۱۷
ریاضی - رشته تجربی - ادامه مشتق / ۷ بهمن
ریاضی - رشته تجربی - ادامه مشتق / ۷ بهمن
۳۹۷
ریاضی - رشته تجربی - مشتق / ۷ بهمن
ریاضی - رشته تجربی - مشتق / ۷ بهمن
۳۹۳
عربی زبان قرآنی - ادامه درس سوم / ۶ بهمن
عربی زبان قرآنی - ادامه درس سوم / ۶ بهمن
۶۳۰
طراح یو دوخت - ایده پردازی لباس اقوام / ۵ بهمن
طراح یو دوخت - ایده پردازی لباس اقوام / ۵ بهمن
۲۲۷
فیزیک سه - مبحث تکانه با اندازه حرکت / ۵ بهمن
فیزیک سه - مبحث تکانه با اندازه حرکت / ۵ بهمن
۵۴۹
شیمی - حفاظت کاتدی / ۵ بهمن
شیمی - حفاظت کاتدی / ۵ بهمن
1,156
هویت اجتماعی - درس ششم - باز تولید هویت اجتماعی / ۲ بهمن
هویت اجتماعی - درس ششم - باز تولید هویت اجتماعی / ۲ بهمن
۵۴۰
شیمی سه - فرآیند خوردگی آهن - ۱ بهمن ۱۳۹۹
شیمی سه - فرآیند خوردگی آهن - ۱ بهمن ۱۳۹۹
1,663
ریاضی - فصل چهارم - مشتق / ۳۰ دی
ریاضی - فصل چهارم - مشتق / ۳۰ دی
۸۷۶
زیست شناسی - تغییرات در اطلاعات وراثتی / ۳۰ دی
زیست شناسی - تغییرات در اطلاعات وراثتی / ۳۰ دی
۷۸۱
عربی زبان قرآن - تجربی و ریاضی- درس سه - ۲۹ دی ۱۳۹۹
عربی زبان قرآن - تجربی و ریاضی- درس سه - ۲۹ دی ۱۳۹۹
1,066
فیزیک - تجربی - نیروی کشش طناب / ۲۸ دی
فیزیک - تجربی - نیروی کشش طناب / ۲۸ دی
۶۸۱
شیمی  - برقکافت نمک مذاب / ۲۸ دی
شیمی - برقکافت نمک مذاب / ۲۸ دی
1,359
ریاضی - مشتق / ۲۷ دی
ریاضی - مشتق / ۲۷ دی
۸۴۸
ریاضی - تجربی - مشتق / ۲۵ دی
ریاضی - تجربی - مشتق / ۲۵ دی
۸۵۶
جامعه شناسی - باز تولید هویت اجتماعی / ۲۵ دی
جامعه شناسی - باز تولید هویت اجتماعی / ۲۵ دی
۳۳۹
فیزیک - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ دی
فیزیک - نیروی کشسانی فنر / ۲۴ دی
۶۳۰
شیمی - برقکافت آب / ۲۴ دی
شیمی - برقکافت آب / ۲۴ دی
1,348
مکانیک خودرو - تعمیر و عیب یابی سوخت و جرقه توسظ نقشه / ۲۳ دی
مکانیک خودرو - تعمیر و عیب یابی سوخت و جرقه توسظ نقشه / ۲۳ دی
۴۷۲
فیزیک سه - نیروی اصطحکاک جنبشی/ ۲۳ دی
فیزیک سه - نیروی اصطحکاک جنبشی/ ۲۳ دی
۵۸۸
زیست شناسی - فصل سه - گفتار دو / ۲۳ دی
زیست شناسی - فصل سه - گفتار دو / ۲۳ دی
۸۱۹
عربی زبان قرآن - واژه های متضاد در کتاب های درس عربی / ۲۲ دی
عربی زبان قرآن - واژه های متضاد در کتاب های درس عربی / ۲۲ دی
۷۱۵
فیزیک - نیروی اصطحکاک ایستایی / ۲۱ دی
فیزیک - نیروی اصطحکاک ایستایی / ۲۱ دی
۵۶۲
شیمی - سلول الکترولیتی / ۲۱ دی
شیمی - سلول الکترولیتی / ۲۱ دی
2,012
ریاضی سه - مشتق/ ۲۰ دی
ریاضی سه - مشتق/ ۲۰ دی
۸۱۸
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰دی
زیست شناسی - انتقال اطلاعات در نسل ها / ۲۰دی
۷۷۵
فیزیک سه - تجربی و ریاضی - نیروی اصطکاک - ۱۸ دی ۱۳۹۹
فیزیک سه - تجربی و ریاضی - نیروی اصطکاک - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۷۲۴
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۸ دی
ریاضی سه - تجربی - فصل چهارم مشتق - ۱۸ دی
۸۹۸
هویت اجتماعی - رشته تجربی و ریاضی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
هویت اجتماعی - رشته تجربی و ریاضی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۴۲۷