تدریس شیمی

۲۶۸

شبکه ۴
17 آبان ماه 1399
16:24
الکتریسته ی ساکن - ۶ بهمن ۱۳۹۹
الکتریسته ی ساکن - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۷۸
شیمی آلی - ۶ بهمن ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۲۴۵
تدریس اربی و ادبیات
تدریس اربی و ادبیات
۱۸۴
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۲۲۱
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۳۰۶
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۵۰
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
۱۹۵
مسائل عدد جرمی و اتمی
مسائل عدد جرمی و اتمی
۲۲۱
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۲۹
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۳۲۴
ریاضی در شیمی
ریاضی در شیمی
۲۹۳
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
۲۶۶
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۹۹
تدریس زیست شناسی
تدریس زیست شناسی
۲۶۶
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۲۴۸
روش تست زنی  فشار
روش تست زنی فشار
۳۶۹
آمادگی آزمون سراسری
آمادگی آزمون سراسری
۲۴۸
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
۲۱۲
الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن
۳۰۹
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۳۲۵
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
۲۳۸
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
۲۳۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
۵۲۶
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۵۰
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
۲۹۱
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
۲۹۴
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
۲۳۰
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
۲۴۱
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
۱۹۵
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۲۱۵