تدریس شیمی

۳۷۵

شبکه ۴
14 آبان ماه 1399
16:29
نامعادله ها - ۷ بهمن ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۷ بهمن ۱۳۹۹
۱۵۵
الکتریسته ی ساکن - ۶ بهمن ۱۳۹۹
الکتریسته ی ساکن - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۱۵۰
شیمی آلی - ۶ بهمن ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۳۰۲
تدریس اربی و ادبیات
تدریس اربی و ادبیات
۲۳۶
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - درصد خلوص - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۲۴۴
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۳۳۳
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
تدریس شیمی - محاسبات ریاضی - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۶۲
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
مسائل عدد جرمی و عدد اتمی - ۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۰۱
مسائل عدد جرمی و اتمی
مسائل عدد جرمی و اتمی
۲۳۱
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - مسائل درصد خلوص و بازده درصدی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۳۵
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
عربی - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۳۳۹
ریاضی در شیمی
ریاضی در شیمی
۲۹۷
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ دی ۱۳۹۹
۲۷۰
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۳۰۳
تدریس زیست شناسی
تدریس زیست شناسی
۲۷۴
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۲۵۴
روش تست زنی  فشار
روش تست زنی فشار
۳۸۱
آمادگی آزمون سراسری
آمادگی آزمون سراسری
۲۵۲
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
عربی - ۱۵ دی ۱۳۹۹
۲۱۷
الکتریسیته ساکن
الکتریسیته ساکن
۳۱۵
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۳۳۲
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
شیمی - مسائل عدد جرمی و عدد اتمی -
۲۴۳
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۹ دی ۱۳۹۹
۲۴۵
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
دین و زندگی - ۹ دی ۱۳۹۹
۵۳۲
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۵۴
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
شیمی - محاسبات ریاضی - ۷ دی ۱۳۹۹
۲۹۶
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
الکتریسیته ی ساکن - ۶ دی ۱۳۹۹
۳۰۲
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
تدریس شیمی - آرایش نویسی - ۴ دی ۱۳۹۹
۲۳۰
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
نامعادله ها - ۳ دی ۱۳۹۹
۲۴۱
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
شیمی آلی - ۳ دی ۱۳۹۹
۱۹۵