پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل

1,157

شبکه ۴
5 آبان ماه 1399
22:07
سیاره زنده
سیاره زنده
۷۱۲
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۶۷۸
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۶۵۴
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۵۹۰
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۵۷۲
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۷۵۴
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۲۶
پول
پول
۷۸۹
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۴۱
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۶۱
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,369
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,505
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۲۶
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۴۹
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,116
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۸۳
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۱۶
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۶۹۶
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۷۳
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,122
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,017
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۱۶
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۵۳
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,045
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,918
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,131
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۲۸
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۶۹
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۴