لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ

۳۴۹

شبکه ورزش
4 آبان ماه 1399
21:24
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
۳۵۵
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۹۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۱۴۴
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۱۸۸
هاکی روی یخ (لایتنینگ - استارز)
هاکی روی یخ (لایتنینگ - استارز)
۱۷۸
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
۱۸۷
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
۲۹۳
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
۱۷۰
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۳۰۴
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۱۴۵
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۱۹۸
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
۱۴۸
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۶۵۹
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
۳۰۳
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
۲۳۷
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۲۴۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۴۹۴
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
۲۵۱
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۳۹۸
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
2,096
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - وایلد و کاناکس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - وایلد و کاناکس
۲۹۷
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۳۲۴
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - جکتس و میپل لیفس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - جکتس و میپل لیفس
۶۳۶
مرحله نیم نهایی هاکی روی یخ سویس
مرحله نیم نهایی هاکی روی یخ سویس
۳۴۴
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ ، ترینگ - پیوتا
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ ، ترینگ - پیوتا
۴۴۰
دیدار هاکی روی یخ ۲۰۱۹ سویس
دیدار هاکی روی یخ ۲۰۱۹ سویس
۳۶۲
دیدار پایانی هاکی - المپیک ریو ۲۰۱۶ - آرژانتین و بلژیک
دیدار پایانی هاکی - المپیک ریو ۲۰۱۶ - آرژانتین و بلژیک
۵۹۶
مسابقات هاکی روی یخ
مسابقات هاکی روی یخ
۳۳۱
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
۳۷۸