فیزیک- رشته تجربی - اصل برنولی - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
فیزیک- رشته تجربی - اصل برنولی - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
1,281
زیست شناسی - رشته تجربی - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
زیست شناسی - رشته تجربی - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
1,091
آمادگی دفاعی -درس چهار - تمامی رشته ها - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
آمادگی دفاعی -درس چهار - تمامی رشته ها - ۱۳ آذر ۱۳۹۹
۵۶۲
شیمی - لایه های هواکره / ۱۲ آذر
شیمی - لایه های هواکره / ۱۲ آذر
2,325
فیزیک - نیروی شناوری / ۱۱ آذر
فیزیک - نیروی شناوری / ۱۱ آذر
1,258
ریاضی - تجزیه سه جمله ای / ۱۱ آذر
ریاضی - تجزیه سه جمله ای / ۱۱ آذر
1,230
عربی،زبان قرآن - تمارین درس چهارم / ۱۰ آذر
عربی،زبان قرآن - تمارین درس چهارم / ۱۰ آذر
1,404
فیزیک - مروری بر درس های گذشته / ۹ آذر
فیزیک - مروری بر درس های گذشته / ۹ آذر
1,789
ریاضی - تجزیه / ۹ آذر
ریاضی - تجزیه / ۹ آذر
1,399
مکانیک خودرو- تعمیر سیلندر موتور خودرو / ۸ آذر
مکانیک خودرو- تعمیر سیلندر موتور خودرو / ۸ آذر
۷۴۳
زیست شناسی - مویرگ ها / ۶ آذر
زیست شناسی - مویرگ ها / ۶ آذر
1,924
آمادگی دفاعی - آموزش معکوس / ۶ آذر
آمادگی دفاعی - آموزش معکوس / ۶ آذر
۸۵۹
ریاضی - اتحاد و تجزیه / ۵ آذر
ریاضی - اتحاد و تجزیه / ۵ آذر
1,909
شیمی - حل دوره تمرین های دوره فصل اول / ۵ آذر
شیمی - حل دوره تمرین های دوره فصل اول / ۵ آذر
4,035
ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
2,175
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
1,801
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
1,042
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
2,715
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
4,831
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
1,754
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
1,925
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
1,335
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
۶۲۱
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
1,850
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع  /۲۹ آبان
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع /۲۹ آبان
۸۶۸
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
5,573
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
2,107
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
2,204
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
3,073
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
7,855