نجات یافته توسط خورشید

۶۵۶

شبکه ۴
3 آبان ماه 1399
22:02
سیاره زنده
سیاره زنده
۹۷۵
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۸۴۶
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۷۶۵
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۶۷۶
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۶۱۹
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۷۹۴
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۵۵
پول
پول
۸۱۶
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۶۰
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۸۵
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,440
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,565
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۵۴
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۵۶
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,129
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۸۷
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۲۲
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۷۰۲
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۸۰
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,125
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,020
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,167
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۲۲
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,052
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,967
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,138
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۳۵
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۷۱
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۵