فرازی از سخنان حجت الاسلام عالی-۲ آبان ۱۳۹۹

۲۶۲

شبکه قرآن
2 آبان ماه 1399
07:00
آیت الله مجتهدی تهرانی-۸ آذر ۱۳۹۹
آیت الله مجتهدی تهرانی-۸ آذر ۱۳۹۹
۱۰۶
آیت الله جوادی آملی
آیت الله جوادی آملی
۱۸۴
حجت الاسلام فرحزاد - ۷ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام فرحزاد - ۷ آذر ۱۳۹۹
۱۱۵
آیت الله آقا مجتبی تهرانی-۶ آذر ۱۳۹۹
آیت الله آقا مجتبی تهرانی-۶ آذر ۱۳۹۹
۱۴۹
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی -۶ آذر ۱۳۹۹
مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی -۶ آذر ۱۳۹۹
۱۴۶
حجت الاسلام فرحزادی - ۶ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام فرحزادی - ۶ آذر ۱۳۹۹
۱۴۵
حجت‌الاسلام صدیقی
حجت‌الاسلام صدیقی
۶۶
آیت‌الله مجتهدی تهرانی
آیت‌الله مجتهدی تهرانی
۱۵۶
حجت الاسلام رفیعی - ۴ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام رفیعی - ۴ آذر ۱۳۹۹
۲۰۳
حجت الاسلام انصاریان - ۴ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام انصاریان - ۴ آذر ۱۳۹۹
۱۷۴
حجت الاسلام رفیعی - ۴ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام رفیعی - ۴ آذر ۱۳۹۹
۲۷۱
آیت الله مجتهدی تهرانی - ۴ آذر ۱۳۹۹
آیت الله مجتهدی تهرانی - ۴ آذر ۱۳۹۹
۲۲۴
آیت الله مکارم شیرازی - ۴ آذر ۱۳۹۹
آیت الله مکارم شیرازی - ۴ آذر ۱۳۹۹
۷۲
حجت الاسلام انصاریان-۳ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام انصاریان-۳ آذر ۱۳۹۹
۱۷۹
حجت الاسلام میرشفیعی - ۳ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام میرشفیعی - ۳ آذر ۱۳۹۹
۱۳۱
آیت الله مکارم شیرازی - ۲ آذر ۱۳۹۹
آیت الله مکارم شیرازی - ۲ آذر ۱۳۹۹
۹۱
آیت الله مجتهدی تهرانی-۲ آذر ۱۳۹۹
آیت الله مجتهدی تهرانی-۲ آذر ۱۳۹۹
۲۴۸
حجت الاسلام رفیعی - ۱ آذر ۱۳۹۹
حجت الاسلام رفیعی - ۱ آذر ۱۳۹۹
۲۲۸
آیت الله مجتهدی تهرانی - ۱ آذر ۱۳۹۹
آیت الله مجتهدی تهرانی - ۱ آذر ۱۳۹۹
۱۹۴
آیت الله جوادی آملی-۳۰ آبان ۱۳۹۹
آیت الله جوادی آملی-۳۰ آبان ۱۳۹۹
۱۷۹
آیت الله آقا مجتبی تهرانی - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
آیت الله آقا مجتبی تهرانی - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
۱۵۷
آیت الله مکارم شیرازی - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
آیت الله مکارم شیرازی - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
۷۱
حجت الاسلام مومنی-۲۹ آبان ۱۳۹۹
حجت الاسلام مومنی-۲۹ آبان ۱۳۹۹
۱۷۷
حجت الاسلام تراشیون - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
حجت الاسلام تراشیون - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۴۵
آیت الله مکارم شیرازی- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
آیت الله مکارم شیرازی- ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۷۶
حجت‌الاسلام فرحزاد -۲۷ آبان ۱۳۹۹
حجت‌الاسلام فرحزاد -۲۷ آبان ۱۳۹۹
۱۵۱
حجت الاسلام انصاریان - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
حجت الاسلام انصاریان - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۲۰۸
حجت الاسلام مهدوی راد - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
حجت الاسلام مهدوی راد - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۱۲۳
حجت الاسلام حسینی قمی-۲۶ آبان ۱۳۹۹
حجت الاسلام حسینی قمی-۲۶ آبان ۱۳۹۹
۱۴۱
حجت الاسلام عابدینی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
حجت الاسلام عابدینی - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۱۸۵