فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !

18,759

شبکه ۱
30 مهر ماه 1399
22:49
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
15,540
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
3,767
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
2,527
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
2,781
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
2,899
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
3,714
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
4,796
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
2,835
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
17,945
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
3,579
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
3,607
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,445
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,372
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
14,788
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,235
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,357
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,723
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,153
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,875
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,953
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,183
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
4,773
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,271
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,374
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,994
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,693
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,232
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,861
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,264