شیمی - درصد خلوص و بازده درصدی - ۳۰ مهر ۱۳۹۹

۲۶۴

شبکه ۴
30 مهر ماه 1399
01:30
شیمی - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
شیمی - ۱۲ آذر ۱۳۹۹
۱۱۹
تدریس عربی
تدریس عربی
۱۴۳
فیزیک - ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
فیزیک - ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
۲۰۱
محاسبات ریاضی در شیمی - ۹ آذر ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۹ آذر ۱۳۹۹
۳۰۳
عربی - ۹ آذر ۱۳۹۹
عربی - ۹ آذر ۱۳۹۹
۱۹۶
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۳۸
روش تست زنی فشار - فیزیک - ۶ آذر ۱۳۹۹
روش تست زنی فشار - فیزیک - ۶ آذر ۱۳۹۹
۲۱۵
تدریس فیزیک
تدریس فیزیک
۲۱۷
فیزیک - روش تست زنی مدارالکتریکی - ۴ آذر ۱۳۹۹
فیزیک - روش تست زنی مدارالکتریکی - ۴ آذر ۱۳۹۹
۱۹۲
عربی - ۳ آذر ۱۳۹۹
عربی - ۳ آذر ۱۳۹۹
۲۳۴
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ۳ آذر ۱۳۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی آزمون سراسری ۹۹ - ۳ آذر ۱۳۹۹
۱۸۱
شیمی
شیمی
۲۴۵
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۱ آذر ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۱ آذر ۱۳۹۹
۳۵۳
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۴۰۷
روش تست زنی هندسه - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
روش تست زنی هندسه - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۳۲۹
شیمی
شیمی
۲۸۱
تدریس عربی
تدریس عربی
۲۶۷
ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
ویژگی های فیزیکی مواد - فشار - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۸۳
مشاوره - شیمی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مشاوره - شیمی - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
۲۸۵
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
تدریس فیزیک - الکتریسیته ساکن - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۴۸۲
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
محاسبات ریاضی در شیمی - ۲۱ آبان ۱۳۹۹
۵۳۹
تدریس ریاضی
تدریس ریاضی
۴۳۷
شیمی
شیمی
۴۰۷
بررسی تست های فیزیک و ریاضی ۹۹
بررسی تست های فیزیک و ریاضی ۹۹
۳۳۷
روش های سریع محاسبات عددی - ۱۸ آبان ۱۳۹۹
روش های سریع محاسبات عددی - ۱۸ آبان ۱۳۹۹
۳۱۹
شیمی - جدول تناوبی
شیمی - جدول تناوبی
۲۷۸
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۲۴۴
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۱۵ آبان ۱۳۹۹
روش تست زنی مدار الکتریکی - فیزیک - ۱۵ آبان ۱۳۹۹
۲۷۱
تدریس شیمی
تدریس شیمی
۳۲۹
روش تست زنی فیزیک مبحث فشار
روش تست زنی فیزیک مبحث فشار
۳۵۷