جهان شگفت انگیز دایناسورها

1,974

شبکه ۴
29 مهر ماه 1399
22:06
زندگی پنهان حیوانات
زندگی پنهان حیوانات
۴۸۸
سیاره زنده
سیاره زنده
1,074
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۹۰۴
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۸۰۱
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۷۰۸
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۶۳۳
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۸۰۳
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۶۶
پول
پول
۸۳۴
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۷۰
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۹۲
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,455
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,582
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۶۷
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۶۲
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,146
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۸۸
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۲۷
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۷۰۶
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۸۸
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,131
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,021
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,173
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۲۹
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۶۳
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,056
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,138
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۳۹
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۷۱