هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰

۲۰۰

شبکه ورزش
29 مهر ماه 1399
16:20
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
۳۶۰
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۱۰۴
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۱۴۶
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۱۹۲
هاکی روی یخ (لایتنینگ - استارز)
هاکی روی یخ (لایتنینگ - استارز)
۱۸۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
۱۸۸
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
۲۹۶
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
۳۵۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
۱۷۲
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۳۰۶
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۱۴۷
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
۱۴۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۶۶۲
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
۳۰۴
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
۲۴۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۲۴۴
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۴۹۶
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
۲۵۳
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۳۹۹
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
2,098
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - وایلد و کاناکس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - وایلد و کاناکس
۲۹۹
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۳۲۶
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - جکتس و میپل لیفس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ - جکتس و میپل لیفس
۶۳۶
مرحله نیم نهایی هاکی روی یخ سویس
مرحله نیم نهایی هاکی روی یخ سویس
۳۴۴
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ ، ترینگ - پیوتا
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ ، ترینگ - پیوتا
۴۴۲
دیدار هاکی روی یخ ۲۰۱۹ سویس
دیدار هاکی روی یخ ۲۰۱۹ سویس
۳۶۵
دیدار پایانی هاکی - المپیک ریو ۲۰۱۶ - آرژانتین و بلژیک
دیدار پایانی هاکی - المپیک ریو ۲۰۱۶ - آرژانتین و بلژیک
۵۹۹
مسابقات هاکی روی یخ
مسابقات هاکی روی یخ
۳۳۲
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
۳۷۸