ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟

1,508

شبکه ۲
27 مهر ماه 1399
21:34
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۷۶۹
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,636
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,510
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,620
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
6,056
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
7,178
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,389
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
1,145
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
8,261
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,564
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
2,019
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
9,325
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۹۶۳
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
1,038
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
1,808
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
1,093
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,884
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
6,977
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
10,741
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
۷۷۰
حکم آزادیت تو مشت منه !
حکم آزادیت تو مشت منه !
۹۵۹
ماهور چرا انقدر ساکته؟
ماهور چرا انقدر ساکته؟
۸۱۱
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
1,375
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
2,051
انگشتری برای ماهور !
انگشتری برای ماهور !
10,311
قسمت ۳۶
قسمت ۳۶
22,012
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
3,713
قسمت ۳۷
قسمت ۳۷
11,485
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
۸۱۳
همه شریک در غم ماهور
همه شریک در غم ماهور
۹۶۶
بخت سیاه ماهور
بخت سیاه ماهور
1,775
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
1,201
باید دل بکنی
باید دل بکنی
1,229
شهاب اعتراف می کنه؟
شهاب اعتراف می کنه؟
1,288
همه دنبال دیدار حافی
همه دنبال دیدار حافی
1,967
تلافی جواب رد به سپنتا
تلافی جواب رد به سپنتا
2,993
تیمسار به آخر راه رسید!
تیمسار به آخر راه رسید!
14,941
قسمت ۳۸
قسمت ۳۸
12,757
شهاب اعتراف کرد!
شهاب اعتراف کرد!
1,319
قاتل روزبه کی بود؟
قاتل روزبه کی بود؟
1,658
داستان واقعی مرگ روزبه
داستان واقعی مرگ روزبه
3,892
چرا دوستت رو نجات ندادی؟
چرا دوستت رو نجات ندادی؟
2,149
خام حرف‌های سپنتا نشو!
خام حرف‌های سپنتا نشو!
1,517
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
10,454
ماهور تنها راه نجات استاد و تیمسار
ماهور تنها راه نجات استاد و تیمسار
10,782
مرجان منتظر دستگیری تیمسار
مرجان منتظر دستگیری تیمسار
1,061
ترس تیمسار از سپنتا
ترس تیمسار از سپنتا
3,111
به سپنتا اعتماد نکن!
به سپنتا اعتماد نکن!
1,635
من می خوام با سپنتا ازدواج کنم
من می خوام با سپنتا ازدواج کنم
2,677
می خوام با ماهور ازدواج کنم
می خوام با ماهور ازدواج کنم
3,118
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
12,645
خداحافظی تلخ!
خداحافظی تلخ!
2,728
چی تو سر تیمسار می گذره؟
چی تو سر تیمسار می گذره؟
1,285
پایان عشق
پایان عشق
4,770
چرا ادیب رو کشتی؟
چرا ادیب رو کشتی؟
3,922
نقشه خفناک تهمورث!
نقشه خفناک تهمورث!
11,659
نقشه های برباد رفته سرهنگ سپنتا !
نقشه های برباد رفته سرهنگ سپنتا !
3,027
سپنتا و تیمسارمردن؟
سپنتا و تیمسارمردن؟
8,287
قسمت آخر
قسمت آخر
17,581
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
1,082
بین مرجان و سپنتا چی رد و بدل شد؟
بین مرجان و سپنتا چی رد و بدل شد؟
1,709
سپنتا برای چی اومد اینجا؟
سپنتا برای چی اومد اینجا؟
2,034
بین تیمسار و سرهنگ چی شد؟
بین تیمسار و سرهنگ چی شد؟
1,988
لحظات نفسگیر دوئل!
لحظات نفسگیر دوئل!
13,434
سرنوشت تلخ برای تیمسار
سرنوشت تلخ برای تیمسار
5,848
خلاصه قسمت ۳۷ تا ۴۱
خلاصه قسمت ۳۷ تا ۴۱
3,805
پشت صحنه-۹ آبان ۱۳۹۹
پشت صحنه-۹ آبان ۱۳۹۹
3,540
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
10,477
قسمت ۱
قسمت ۱
30,320
قسمت ۲
قسمت ۲
19,686
قسمت ۳
قسمت ۳
15,938
قسمت ۴
قسمت ۴
15,209
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,369
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
3,079
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,881
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,255
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,978
قسمت ۵
قسمت ۵
15,356
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,209
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
2,070
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
2,052
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,604
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,945
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,332
قسمت ۶
قسمت ۶
15,646
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,936
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,959
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,678
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
5,091
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,422
قسمت ۷
قسمت ۷
15,404
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,586
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,551
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,243
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
11,068
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,205
قسمت ۸
قسمت ۸
21,469
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,879
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,771
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
10,104
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,134
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
9,040
قسمت ۹
قسمت ۹
20,804
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,716
درد عاشقی !
درد عاشقی !
17,042
توهم توطئه
توهم توطئه
56,577
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,524
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,361
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,251
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
4,044
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,615
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,514
نابودی هنر
نابودی هنر
70,632
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,629
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
72,189
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,697
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,159
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,740
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,251
گزارش تفحص
گزارش تفحص
6,070
درد بی خبری
درد بی خبری
1,619
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,304
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,848
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,546
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,586
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
15,276
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
14,335
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,762
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,175
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,918
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,635
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,433
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,171
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,158
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,441
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,733
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
13,503
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,670
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
31,649
راز های خفته
راز های خفته
47,710
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,865
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
42,000
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
43,035
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
45,068
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
45,207
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
53,449
پاقدم نحس
پاقدم نحس
43,754
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,797
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,802
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,942
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
71,226
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
10,422
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,456
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,300
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,386
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,919
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
10,043
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
10,198
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۶۱۸
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۵۵
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۷۶
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,836
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,556
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,095
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
10,140
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
1,004
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۸۵۴
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۹۱۷
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,929
لحظه وداع
لحظه وداع
2,899
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,558
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,875
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,289
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,158
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,953
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,192
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,094
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
12,352
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
9,555
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۹۷۲
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,995
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,278
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
39,755
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
30,609
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,981
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
32,450
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
31,520
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
31,585
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,861
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
26,478
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
38,996
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
31,451
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
10,152
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۸۰۹
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۹۲
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۵۴۴
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,285
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,130
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,967
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,999
به یاد پدر
به یاد پدر
۷۱۶
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,325
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,515
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,235
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,812
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,995
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۹۵
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
10,204
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,123
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,860
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,617
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,449
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,261
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,417
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
9,502
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۹۱
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,406
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۸۳
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۶۴۰
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,172
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,281
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
8,190
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۸۵۳
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۶۴۰
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۶۱۴
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۸۹۳
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,177
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,200
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,371
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
9,044
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۶۵۰
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,853
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,538
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۶۴۵
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۷۳۲
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,392
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,631
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,159
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
10,082
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,595
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۷۶۰
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,873
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,809
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
2,274
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
10,216
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۹۳۶
ماهور نرو
ماهور نرو
۸۳۰
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۷۶۶
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,422
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۹۵۹
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,631
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,500
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,941
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,882
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,842
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
10,502
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,269
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,710
ملاقات تیمسار با تهمورث
ملاقات تیمسار با تهمورث
7,628
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,622
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,537
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
2,202
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
11,438