همه بر علیه نوری

3,479

شبکه ۱
27 مهر ماه 1399
18:28
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
41,987
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
11,266
ما از داماد شانس نیاوردیم
ما از داماد شانس نیاوردیم
2,566
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
1,070
مادر زن تک خور!
مادر زن تک خور!
1,524
همه شهر از نوری طلبکاران
همه شهر از نوری طلبکاران
1,332
پول ما رو بده بریم!
پول ما رو بده بریم!
1,730
نامردی به اسم خلیل!
نامردی به اسم خلیل!
1,055
پای کی وسط رابطه ماست؟
پای کی وسط رابطه ماست؟
21,636
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
1,297
فریاد با لب خاموش !
فریاد با لب خاموش !
1,832
بخاطر یک برگ چک !
بخاطر یک برگ چک !
1,392
نون خ کیه؟
نون خ کیه؟
2,867
چه خوابی برام دیدی؟
چه خوابی برام دیدی؟
3,078
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
1,059
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
1,572
دوئل نوری و خلیل
دوئل نوری و خلیل
22,414
کیوان شریک  اصلی نون خ
کیوان شریک اصلی نون خ
2,350
دعوا سر چیه؟
دعوا سر چیه؟
2,014
نصف شهر تو بازداشتگاه
نصف شهر تو بازداشتگاه
2,762
روژان چرا نمیاد عروسی؟
روژان چرا نمیاد عروسی؟
۸۲۲
چک دست تو چیکار می کنه؟
چک دست تو چیکار می کنه؟
1,130
چرا همه با نوری لج کردن؟
چرا همه با نوری لج کردن؟
18,022
توطئه مهیار علیه پدرش
توطئه مهیار علیه پدرش
1,335
تو دختری یا پاسبان؟
تو دختری یا پاسبان؟
2,245
می خوای فرار کنی؟
می خوای فرار کنی؟
2,723
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
43,702
قسمت ۱
قسمت ۱
176,841
قسمت ۲
قسمت ۲
121,633
قسمت ۳
قسمت ۳
87,729
قسمت ۴
قسمت ۴
97,266
قسمت ۵
قسمت ۵
101,494
قسمت ۶
قسمت ۶
111,105
قسمت ۷
قسمت ۷
122,136
قسمت ۸
قسمت ۸
93,812
قسمت ۹
قسمت ۹
133,997
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
162,438
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
105,145
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
133,311
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
130,559
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
130,581
قسمت آخر
قسمت آخر
161,881
پشت صحنه
پشت صحنه
28,141
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
1,248
زلزله ترس نداره!
زلزله ترس نداره!
1,825
میرزایی مرد؟
میرزایی مرد؟
1,479
بچرخ تا بچرخیم
بچرخ تا بچرخیم
2,628