میرزایی مرد؟

1,456

شبکه ۱
27 مهر ماه 1399
18:19
بچرخ تا بچرخیم
بچرخ تا بچرخیم
2,630
همه بر علیه نوری
همه بر علیه نوری
3,480
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
41,991
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
11,272
ما از داماد شانس نیاوردیم
ما از داماد شانس نیاوردیم
2,567
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
1,071
مادر زن تک خور!
مادر زن تک خور!
1,528
همه شهر از نوری طلبکاران
همه شهر از نوری طلبکاران
1,335
پول ما رو بده بریم!
پول ما رو بده بریم!
1,733
نامردی به اسم خلیل!
نامردی به اسم خلیل!
1,056
پای کی وسط رابطه ماست؟
پای کی وسط رابطه ماست؟
21,641
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
1,298
فریاد با لب خاموش !
فریاد با لب خاموش !
1,839
بخاطر یک برگ چک !
بخاطر یک برگ چک !
1,393
نون خ کیه؟
نون خ کیه؟
2,885
چه خوابی برام دیدی؟
چه خوابی برام دیدی؟
3,086
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
1,063
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
1,576
دوئل نوری و خلیل
دوئل نوری و خلیل
22,418
کیوان شریک  اصلی نون خ
کیوان شریک اصلی نون خ
2,362
دعوا سر چیه؟
دعوا سر چیه؟
2,016
نصف شهر تو بازداشتگاه
نصف شهر تو بازداشتگاه
2,764
روژان چرا نمیاد عروسی؟
روژان چرا نمیاد عروسی؟
۸۲۸
چک دست تو چیکار می کنه؟
چک دست تو چیکار می کنه؟
1,138
چرا همه با نوری لج کردن؟
چرا همه با نوری لج کردن؟
18,030
توطئه مهیار علیه پدرش
توطئه مهیار علیه پدرش
1,350
تو دختری یا پاسبان؟
تو دختری یا پاسبان؟
2,270
می خوای فرار کنی؟
می خوای فرار کنی؟
2,753
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
43,695
قسمت ۱
قسمت ۱
176,815
قسمت ۲
قسمت ۲
121,607
قسمت ۳
قسمت ۳
87,715
قسمت ۴
قسمت ۴
97,249
قسمت ۵
قسمت ۵
101,482
قسمت ۶
قسمت ۶
111,092
قسمت ۷
قسمت ۷
122,116
قسمت ۸
قسمت ۸
93,801
قسمت ۹
قسمت ۹
133,985
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
162,416
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
105,122
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
133,286
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
130,528
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
130,549
قسمت آخر
قسمت آخر
161,849
پشت صحنه
پشت صحنه
28,114
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
1,250
زلزله ترس نداره!
زلزله ترس نداره!
1,827