قاعده تکریم و تفضیل

۴۵۴

شبکه قرآن
27 مهر ماه 1399
14:30