گنجینه های زمین - نیروی برق

۸۲۸

شبکه ۴
27 مهر ماه 1399
22:04
سیاره زنده
سیاره زنده
۸۸۱
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۷۷۷
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۷۳۰
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۶۴۱
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۶۰۸
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۷۸۳
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۴۷
پول
پول
۸۱۱
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۵۹
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۸۱
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,400
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,536
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۴۴
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۵۳
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,124
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۸۵
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۱۷
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۶۹۹
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۷۹
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,125
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,019
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,166
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
پیرشدن در حیات وحش - طول عمر
۷۱۸
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۵۶
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,046
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,945
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,134
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۷۰
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۵