لحظه اسارت!!

4,006

شبکه ۱
26 مهر ماه 1399
22:17
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,580
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
32,900
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,816
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
28,111
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
1,893
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
4,200
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
18,870
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,627
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,684
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,015
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
23,165
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,508
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,035
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,036
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
14,454
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,098
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
25,115
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,073
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
3,071
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
3,289
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
17,526
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
18,945
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
2,140
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
3,799
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
3,201
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
17,266
قسمت آخر
قسمت آخر
10,373
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
۶۷۰
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
۵۷۲
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
۵۵۴
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
۸۱۷
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
3,990
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
18,194
قسمت ۱
قسمت ۱
64,346
قسمت ۲
قسمت ۲
45,658
قسمت ۳
قسمت ۳
31,371
نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,551
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,925
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,123
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,647
قسمت ۴
قسمت ۴
29,886
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,866
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,506
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,885
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,437
همه فن حریف بودن ایرج؟!
همه فن حریف بودن ایرج؟!
8,727
قسمت ۵
قسمت ۵
35,016
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
3,978
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,570
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,100
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,871
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,420
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,134
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,754
قسمت ۶
قسمت ۶
41,885
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,242
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,902
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
27,971
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,624
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,895
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,308
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,653
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,747
بازگشت دوباره عمو ایرج  !
بازگشت دوباره عمو ایرج !
4,779
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,611
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,414
قسمت ۷
قسمت ۷
41,651
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,708
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,710
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,810
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,348
مرگ دردناک
مرگ دردناک
34,891
قسمت ۸
قسمت ۸
32,739
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,927
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,694
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,685
قسمت ۹
قسمت ۹
29,768
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,873
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,383
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,435
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,254
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
34,302
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,869
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,725
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,323
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
35,515
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,663
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,598
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,872
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,681
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,316
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
36,748
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,873
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,371
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,188
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,246
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
37,476
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,646
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,464
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,398
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,652
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,698
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
35,990
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
12,285
خاکسپاری ایرج
خاکسپاری ایرج
8,832
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,352
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
25,997
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
35,456
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,562
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
23,995
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,783
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
33,602
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
6,910
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,170
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,329
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
29,717
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,679
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,282
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,783
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
31,306
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,652
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,814
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
2,952
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,398
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
17,346
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,473
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
12,181
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,524
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
30,784
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,923
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,360
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,192
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,136
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
23,362
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,747