قادر نیروی نفوذیه؟

2,732

شبکه ۱
26 مهر ماه 1399
22:15
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,027
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,585
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
32,919
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,830
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
28,147
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
1,904
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
4,214
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
18,881
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,638
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,687
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,022
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
23,208
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,518
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,050
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,041
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
14,463
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,109
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
25,211
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,085
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
3,091
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
3,299
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
17,543
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
19,199
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
2,172
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
3,850
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
3,221
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
17,346
قسمت آخر
قسمت آخر
11,945
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
۸۲۱
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
۷۴۷
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
۷۲۵
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
1,057
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
5,074
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
18,202
قسمت ۱
قسمت ۱
64,377
قسمت ۲
قسمت ۲
45,675
قسمت ۳
قسمت ۳
31,379
نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,555
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,926
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,125
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,647
قسمت ۴
قسمت ۴
29,895
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,869
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,509
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,887
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,439
همه فن حریف بودن ایرج؟!
همه فن حریف بودن ایرج؟!
8,729
قسمت ۵
قسمت ۵
35,026
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
3,978
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,572
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,101
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,871
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,422
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,135
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,756
قسمت ۶
قسمت ۶
41,892
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,242
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,903
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
27,973
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,625
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,895
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,309
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,653
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,748
بازگشت دوباره عمو ایرج  !
بازگشت دوباره عمو ایرج !
4,781
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,611
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,416
قسمت ۷
قسمت ۷
41,657
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,708
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,710
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,811
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,348
مرگ دردناک
مرگ دردناک
34,891
قسمت ۸
قسمت ۸
32,742
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,927
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,694
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,685
قسمت ۹
قسمت ۹
29,774
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,874
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,383
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,436
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,255
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
34,312
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,872
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,727
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,323
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
35,522
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,663
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,598
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,873
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,682
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,320
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
36,755
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,874
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,371
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,188
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,248
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
37,483
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,646
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,466
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,399
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,653
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,699
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
36,001
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
12,292
خاکسپاری ایرج
خاکسپاری ایرج
8,837
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,355
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
25,997
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
35,468
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,566
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
24,001
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,784
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
33,610
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
6,917
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,171
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,332
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
29,727
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,682
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,283
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,788
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
31,319
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,654
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,814
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
2,955
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,399
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
17,348
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,476
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
12,188
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,527
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
30,808
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,926
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,364
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,192
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
21,141
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
23,391