ملاقات تیمسار با تهمورث

7,603

شبکه ۲
26 مهر ماه 1399
21:43
از ماهور چخبر؟
از ماهور چخبر؟
1,576
دلخوری تیمسار از ماهور
دلخوری تیمسار از ماهور
1,501
قاسم برگشت!
قاسم برگشت!
2,166
قسمت ۳۲
قسمت ۳۲
10,843
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
ماهور ،استاد به خواستشون میرسن؟
1,447
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
استاد نقاش دنبال چی بوده؟
۷۴۱
درد ودل با استاد !
درد ودل با استاد !
1,577
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
شاگردی یا عشق و عاشقی؟
1,469
ادیب تسلیم میشه!
ادیب تسلیم میشه!
1,581
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
ازجلسه با تیمسار چخبر؟
6,020
قسمت ۳۳
قسمت ۳۳
6,646
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
پدرجانت میخواد غافلگیرمون کنه !
1,352
محشر استاد حافی در طراحی !
محشر استاد حافی در طراحی !
1,096
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
توقع حرف عاشقانه از ماهور !
8,170
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
یک گزارش جذاب از حیرت برای سرهنگ !
1,522
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
بهم خوردن عزاداری و پیدا شدن طراحی استاد حافی
1,999
قسمت ۳۴
قسمت ۳۴
8,694
نقاشی مدرک علیه استاد
نقاشی مدرک علیه استاد
۹۳۴
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
یوسف برگشته یا فرار کرده؟
1,015
تو از پدر چه مدرکی داری؟
تو از پدر چه مدرکی داری؟
1,778
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
برای یوسف باید چیکار کنیم؟
1,068
راز قتل روزبه چیه؟
راز قتل روزبه چیه؟
1,851
ادیب کجاست؟
ادیب کجاست؟
6,922
قسمت ۳۵
قسمت ۳۵
10,149
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
سیاستِ پلیس بد، پلیس خوب !
۷۲۹
حکم آزادیت تو مشت منه !
حکم آزادیت تو مشت منه !
۹۳۴
ماهور چرا انقدر ساکته؟
ماهور چرا انقدر ساکته؟
۷۵۸
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
پیداشدن قاتل روزبه، راهی برای آزادی؟
1,336
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
روزبه جاسوس کمونیست ها؟
2,008
انگشتری برای ماهور !
انگشتری برای ماهور !
10,117
قسمت ۳۶
قسمت ۳۶
21,153
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
خلاصه قسمت ۳۱ تا ۳۶
3,570
قسمت ۳۷
قسمت ۳۷
10,624
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
غیبت پشت سر ماهور و خانواده
۷۷۸
همه شریک در غم ماهور
همه شریک در غم ماهور
۹۲۴
بخت سیاه ماهور
بخت سیاه ماهور
1,647
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
دختر من عاشق استاد حافی شده؟
1,149
باید دل بکنی
باید دل بکنی
1,167
شهاب اعتراف می کنه؟
شهاب اعتراف می کنه؟
1,255
همه دنبال دیدار حافی
همه دنبال دیدار حافی
1,926
تلافی جواب رد به سپنتا
تلافی جواب رد به سپنتا
2,914
تیمسار به آخر راه رسید!
تیمسار به آخر راه رسید!
14,871
قسمت ۳۸
قسمت ۳۸
11,905
شهاب اعتراف کرد!
شهاب اعتراف کرد!
1,257
قاتل روزبه کی بود؟
قاتل روزبه کی بود؟
1,590
داستان واقعی مرگ روزبه
داستان واقعی مرگ روزبه
3,808
چرا دوستت رو نجات ندادی؟
چرا دوستت رو نجات ندادی؟
2,105
خام حرف‌های سپنتا نشو!
خام حرف‌های سپنتا نشو!
1,467
قسمت ۳۹
قسمت ۳۹
9,447
ماهور تنها راه نجات استاد و تیمسار
ماهور تنها راه نجات استاد و تیمسار
10,637
مرجان منتظر دستگیری تیمسار
مرجان منتظر دستگیری تیمسار
1,036
ترس تیمسار از سپنتا
ترس تیمسار از سپنتا
3,058
به سپنتا اعتماد نکن!
به سپنتا اعتماد نکن!
1,555
من می خوام با سپنتا ازدواج کنم
من می خوام با سپنتا ازدواج کنم
2,548
می خوام با ماهور ازدواج کنم
می خوام با ماهور ازدواج کنم
2,988
قسمت ۴۰
قسمت ۴۰
11,426
خداحافظی تلخ!
خداحافظی تلخ!
2,517
چی تو سر تیمسار می گذره؟
چی تو سر تیمسار می گذره؟
1,240
پایان عشق
پایان عشق
4,575
چرا ادیب رو کشتی؟
چرا ادیب رو کشتی؟
3,837
نقشه خفناک تهمورث!
نقشه خفناک تهمورث!
11,568
نقشه های برباد رفته سرهنگ سپنتا !
نقشه های برباد رفته سرهنگ سپنتا !
2,910
سپنتا و تیمسارمردن؟
سپنتا و تیمسارمردن؟
8,108
قسمت آخر
قسمت آخر
13,449
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۹۷۱
بین مرجان و سپنتا چی رد و بدل شد؟
بین مرجان و سپنتا چی رد و بدل شد؟
1,560
سپنتا برای چی اومد اینجا؟
سپنتا برای چی اومد اینجا؟
1,677
بین تیمسار و سرهنگ چی شد؟
بین تیمسار و سرهنگ چی شد؟
1,829
لحظات نفسگیر دوئل!
لحظات نفسگیر دوئل!
13,000
سرنوشت تلخ برای تیمسار
سرنوشت تلخ برای تیمسار
4,726
خلاصه قسمت ۳۷ تا ۴۱
خلاصه قسمت ۳۷ تا ۴۱
2,644
پشت صحنه-۹ آبان ۱۳۹۹
پشت صحنه-۹ آبان ۱۳۹۹
1,863
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
شروع سریال بوم و بانو از شنبه ۱۵ شهریور هر شب ساعت ۲۱:۳۰
10,253
قسمت ۱
قسمت ۱
29,694
قسمت ۲
قسمت ۲
19,290
قسمت ۳
قسمت ۳
15,619
قسمت ۴
قسمت ۴
14,924
حسودی مرجان به ماهور
حسودی مرجان به ماهور
3,292
شوک عجیب به قاسم
شوک عجیب به قاسم
3,020
باج گیری پلیس !
باج گیری پلیس !
1,854
لحظات نفسگیر نجات
لحظات نفسگیر نجات
9,229
ناراحتی مرجان
ناراحتی مرجان
2,930
قسمت ۵
قسمت ۵
14,995
ذوق  دیدن ماهور
ذوق دیدن ماهور
2,149
نمانده از مسلمانی نشانه
نمانده از مسلمانی نشانه
2,034
دیدار سرزده تیمسار
دیدار سرزده تیمسار
2,001
شک پلیس به ماهور
شک پلیس به ماهور
9,582
کنایه مرجان به تیمسار
کنایه مرجان به تیمسار
3,896
خلاصه قسمت اول تا پنجم
خلاصه قسمت اول تا پنجم
6,238
قسمت ۶
قسمت ۶
15,315
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
مسخره کردن عزاداری امام حسین(ع)
3,892
مقاومت در برابر ممنوعیت
مقاومت در برابر ممنوعیت
6,914
داستان مادر یوسف
داستان مادر یوسف
3,632
خود شیرینی نعمت
خود شیرینی نعمت
5,016
حکم دختر تیمسار!
حکم دختر تیمسار!
12,371
قسمت ۷
قسمت ۷
15,019
قبول کردن دعوت ماهور
قبول کردن دعوت ماهور
3,536
دل نگرانی فیروزه بانو
دل نگرانی فیروزه بانو
3,508
ترمیم پرده عاشورا
ترمیم پرده عاشورا
3,227
جنگ میرزا با پلیس
جنگ میرزا با پلیس
11,043
برملا کردن راز میرزا
برملا کردن راز میرزا
4,179
قسمت ۸
قسمت ۸
21,125
سرنگونی استاد
سرنگونی استاد
19,859
!اجبار یا لطف
!اجبار یا لطف
8,748
غافلگیری ماهور
غافلگیری ماهور
10,037
نقشه تیمسار
نقشه تیمسار
10,097
ناراحتی از استاد!
ناراحتی از استاد!
9,018
قسمت ۹
قسمت ۹
20,452
فرار شهاب از چنگال پلیس
فرار شهاب از چنگال پلیس
15,675
درد عاشقی !
درد عاشقی !
16,983
توهم توطئه
توهم توطئه
56,544
از دل برفت هرکه از دیده برفت
از دل برفت هرکه از دیده برفت
17,478
خداحافظ یوسف
خداحافظ یوسف
14,304
این مملکت درد داره
این مملکت درد داره
2,171
ماهور دستگیر شد!
ماهور دستگیر شد!
3,978
شوق عاشقی
شوق عاشقی
3,532
اتهامات دختر تیمسار
اتهامات دختر تیمسار
108,405
نابودی هنر
نابودی هنر
70,572
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
خلاصه قسمت های ششم تا دهم
10,462
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
71,889
جنگ مرجان و سرهنگ
جنگ مرجان و سرهنگ
5,648
هم دستی ماهور و شهاب
هم دستی ماهور و شهاب
5,135
؟نعمت یا پوآرو
؟نعمت یا پوآرو
5,699
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
تسویه حساب شخصی با تیمسار!
18,224
گزارش تفحص
گزارش تفحص
6,034
درد بی خبری
درد بی خبری
1,580
ناراحتی تیمسار از ماهور
ناراحتی تیمسار از ماهور
4,274
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
دل تنگی ، بی حوصلگی یا عذاب وجدان؟
3,829
اعتراف ماهور
اعتراف ماهور
13,473
دستورات تیمسار
دستورات تیمسار
4,537
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
15,005
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
14,018
عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
4,651
تقاضای کمک و بخشش
تقاضای کمک و بخشش
2,158
نگرانتم ماهور
نگرانتم ماهور
11,893
برگشت رفیق پر خطر استاد
برگشت رفیق پر خطر استاد
3,610
همدستی دزد و پلیس!
همدستی دزد و پلیس!
4,367
سپنتا و مرجان رو در رو
سپنتا و مرجان رو در رو
4,098
دست ادیب رو شد!!
دست ادیب رو شد!!
3,128
ادیب به دنبال اصلاحات
ادیب به دنبال اصلاحات
3,402
کشف واقعیت تلخ
کشف واقعیت تلخ
28,694
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
13,187
آخرین لحظات
آخرین لحظات
21,650
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
31,326
راز های خفته
راز های خفته
47,314
غیبت مشکوک قاسم
غیبت مشکوک قاسم
20,848
دردسر تازه برای تیمسار
دردسر تازه برای تیمسار
41,635
همه چشم براه قاسم
همه چشم براه قاسم
42,633
دلخوری تیمسار از دایه
دلخوری تیمسار از دایه
44,655
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
خلاصه هفتگی - ۳ مهر ۱۳۹۹
44,777
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
52,773
پاقدم نحس
پاقدم نحس
43,341
بوی شر میاد!!
بوی شر میاد!!
42,427
حرفهای بی پروای استاد
حرفهای بی پروای استاد
43,409
دست استاد درمان میشه؟
دست استاد درمان میشه؟
45,522
دردسر جدید برای استاد و ماهور
دردسر جدید برای استاد و ماهور
70,811
قسمت هفدهم
قسمت هفدهم
10,074
دست خالی سرهنگ سپنتا
دست خالی سرهنگ سپنتا
1,399
نصیحت یا تهدید؟
نصیحت یا تهدید؟
1,259
هنر زیر تیغ دوام میاره!
هنر زیر تیغ دوام میاره!
2,341
دنبال یک سر نخ!!
دنبال یک سر نخ!!
1,902
روزبه رو کشتن!
روزبه رو کشتن!
10,001
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
9,865
من مطمئنم خودش بود
من مطمئنم خودش بود
۶۰۸
دزدی یا جاسوس؟
دزدی یا جاسوس؟
۶۴۰
لعنت به رضا خان حرمت شکن
لعنت به رضا خان حرمت شکن
۹۵۵
زبون تلخ و نیش دار مرجان
زبون تلخ و نیش دار مرجان
1,809
دنبال حقیقت
دنبال حقیقت
1,532
دردسر های نا تمام!!
دردسر های نا تمام!!
6,078
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
9,782
خداحافظ تیمسار
خداحافظ تیمسار
۹۷۴
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
دفاع از دایه یا شکایت شخصی؟
۸۲۷
آتیش شک تو وجود مرجان
آتیش شک تو وجود مرجان
۸۹۰
سحر و جادوی عشق
سحر و جادوی عشق
1,886
لحظه وداع
لحظه وداع
2,860
روزبه در فکر قیام!!
روزبه در فکر قیام!!
8,511
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
11,487
دزدی از میرزا!!
دزدی از میرزا!!
1,270
یک پرده و هزار ماجرا
یک پرده و هزار ماجرا
8,140
ناراحتم ازت قاسم
ناراحتم ازت قاسم
2,935
مرگم رو از خدا خواستم
مرگم رو از خدا خواستم
2,173
اعتراف کن یا اعدام شو
اعتراف کن یا اعدام شو
3,066
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
12,057
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
9,178
یاد و خاطره پدر
یاد و خاطره پدر
۹۲۶
ماهور دوا و درمان استاد
ماهور دوا و درمان استاد
1,938
پسر کو ندارد نشان از پدر
پسر کو ندارد نشان از پدر
1,241
آیا معجزه اتفاق می افته؟
آیا معجزه اتفاق می افته؟
39,702
هرکاری لازم باشه می کنم
هرکاری لازم باشه می کنم
30,590
عاشقی یا دلتنگی؟
عاشقی یا دلتنگی؟
2,893
پرونده جدید برای شهاب
پرونده جدید برای شهاب
32,430
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
آرشیو سریال بوم و بانو در تلوبیون
33,830
تهدیدی جدی برای شهاب
تهدیدی جدی برای شهاب
31,506
رابطه شکراب مارینا و ماهور
رابطه شکراب مارینا و ماهور
31,561
در جستجوی حقیقت
در جستجوی حقیقت
33,803
همه بی خبر از مارینا
همه بی خبر از مارینا
26,414
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
38,610
جلسه محرمانه ادیب با استاد
جلسه محرمانه ادیب با استاد
31,430
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
9,671
ترس و دلهره
ترس و دلهره
۷۸۷
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
کاری از دست تیمسار برمیاد؟
۶۷۶
خود خواهی تیمسار
خود خواهی تیمسار
۵۳۲
عشق اهرم فشار علیه شهاب
عشق اهرم فشار علیه شهاب
1,250
شهاب به پایان خط رسید!!!
شهاب به پایان خط رسید!!!
7,097
تنها راه نجات ماهور
تنها راه نجات ماهور
1,942
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
8,586
به یاد پدر
به یاد پدر
۶۹۷
خواب عجیب استاد
خواب عجیب استاد
1,270
تعبیر خواب استاد
تعبیر خواب استاد
9,488
جاسوس جدید سرهنگ
جاسوس جدید سرهنگ
1,208
حکم جدید برای ماهور
حکم جدید برای ماهور
1,765
ادای نذر ممنوعه!!
ادای نذر ممنوعه!!
1,963
کجاست اون مراسم های پورشور
کجاست اون مراسم های پورشور
۹۷۸
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
9,785
نذری تو خونه تیمسار؟
نذری تو خونه تیمسار؟
1,103
خشم تیمسار از کارهای ماهور
خشم تیمسار از کارهای ماهور
1,820
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
عاشقی یا دنبال سرنخ؟
2,587
مهمون تیمسار کیه؟
مهمون تیمسار کیه؟
2,425
چی تو سر تیمسار میگذره؟
چی تو سر تیمسار میگذره؟
11,239
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
خلاصه قسمت های ۲۱ تا ۲۵
4,313
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
9,088
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
هیچ چاره ای برای تیمسار نمونده
۸۵۸
دست تیمسار برای مرجان رو شده
دست تیمسار برای مرجان رو شده
8,380
کارهای محرمانه استاد
کارهای محرمانه استاد
۵۶۲
ما زیاران چشم یاری داشتیم
ما زیاران چشم یاری داشتیم
۶۱۷
حال آشوب استاد
حال آشوب استاد
1,138
روضه خوانی میرزا
روضه خوانی میرزا
1,255
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
7,741
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
راپورت ادیب و ماهور به سپنتا دادن
۷۵۱
میرزا به خاک سیاه نشست
میرزا به خاک سیاه نشست
۶۰۹
رفاقت تا پای جان
رفاقت تا پای جان
۵۹۰
نذری ماهور برای استاد
نذری ماهور برای استاد
۸۵۷
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
سفر ماهور بخاطر تیمسار؟
6,137
لعن و نفرین بی بی
لعن و نفرین بی بی
1,172
دست رد به سینه تیمسار
دست رد به سینه تیمسار
1,353
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
8,598
چه اتفاقی افتاده؟
چه اتفاقی افتاده؟
۶۳۲
در خواست استاد از ماهور
در خواست استاد از ماهور
1,739
ازدواج استاد؟
ازدواج استاد؟
1,487
نقشه جدید علیه ادیب
نقشه جدید علیه ادیب
۶۲۶
دل بی تاب نعمت
دل بی تاب نعمت
۷۱۱
مرجان تو دام سپنتا
مرجان تو دام سپنتا
1,367
بلیت پاریس برای ماهور!
بلیت پاریس برای ماهور!
1,597
تیر تیمسار به سنگ خورده
تیر تیمسار به سنگ خورده
7,138
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
9,618
همکاری یا عاشقی؟
همکاری یا عاشقی؟
1,522
پشت پرده پرونده روزبه
پشت پرده پرونده روزبه
۷۴۰
رنگ عشق بر بوم نقاشی
رنگ عشق بر بوم نقاشی
1,799
چی تو سر ماهور می گذره؟
چی تو سر ماهور می گذره؟
6,780
آخرین پناه گاه
آخرین پناه گاه
2,124
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
9,735
دعوا سر ماهور!
دعوا سر ماهور!
۸۹۷
ماهور نرو
ماهور نرو
۸۰۵
پریشونی و پشیمونی استاد
پریشونی و پشیمونی استاد
۷۳۴
ماهور فرار کرد !
ماهور فرار کرد !
1,386
حال غریب استاد
حال غریب استاد
۹۳۰
دلم نمی خواد تنها بمونم
دلم نمی خواد تنها بمونم
1,606
مرجان شریک سپنتا
مرجان شریک سپنتا
1,452
پیشنهاد بیشرمانه!
پیشنهاد بیشرمانه!
7,883
چرا من و باید انتخاب کنه؟
چرا من و باید انتخاب کنه؟
2,817
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
خلاصه قسمت های ۲۶ تا ۳۰
3,737
قسمت ۳۱
قسمت ۳۱
9,997
دیکتاتوری به اسم تیمسار
دیکتاتوری به اسم تیمسار
1,234
ماهور طلسم شده!
ماهور طلسم شده!
1,673