کمک مومنانه - مبارزه با کرونا

۸۳

شبکه فارس
26 مهر ماه 1399
19:19
برداشت انار -بیضا
برداشت انار -بیضا
۷۹
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
۲۲
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
۴۱
خوداشتغالی - میمند
خوداشتغالی - میمند
۹۹
بررسی مجدد پرونده زندانیان
بررسی مجدد پرونده زندانیان
۴۲
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
۴۵
خدمات اورژانس -مرودشت
خدمات اورژانس -مرودشت
۵۷
کمک مومنانه -سروستان
کمک مومنانه -سروستان
۵۶
کمک مومنانه /سروستان
کمک مومنانه /سروستان
۵۷
خدمات اورژانس - مرودشت
خدمات اورژانس - مرودشت
۵۷
برداشت گوجه فرنگی
برداشت گوجه فرنگی
۸۶
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
برداشت انار - مشکلات ناشی از بارندگی و سیل
۵۸
برداشت انار-ارسنجان
برداشت انار-ارسنجان
۳۹
هنر سوزن دوزی
هنر سوزن دوزی
۵۴
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
جشنواره نقاشی دستان پاک- بررسی مشکلات استهبان
۲۸
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
برداشت خرما - روستای قیروکارزین
۳۱
بررسی مشکلات - استهبان
بررسی مشکلات - استهبان
۶۷
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
جشنواره نقاشی دستان فارس - آباده
۵۰
آمران سلامت-آباده
آمران سلامت-آباده
۳۶
برداشت سبزیجات - جهرم
برداشت سبزیجات - جهرم
۱۷۲
کمک مومنانه - کازرون
کمک مومنانه - کازرون
۳۷
کمک مومنانه - رزمایش مدافعان سلامت - تولید سبزیجات
کمک مومنانه - رزمایش مدافعان سلامت - تولید سبزیجات
۶۸
وضعیت کرونا-جهرم
وضعیت کرونا-جهرم
۷۶
برداشت کنجد-  کازرون
برداشت کنجد- کازرون
۸۲
وضعیت کرونا - جهرم
وضعیت کرونا - جهرم
۷۰
افتتاح کانون حرکات اصلاحی
افتتاح کانون حرکات اصلاحی
۴۶
افتتاح کانون حرکات اصلاحی-آباده
افتتاح کانون حرکات اصلاحی-آباده
۱۵۷
برداشت به - سروستان
برداشت به - سروستان
۱۰۲
مشکلات دامدارران - فسا
مشکلات دامدارران - فسا
۱۵۹
برداشت پسته - سروستان
برداشت پسته - سروستان
۷۹