ریاضی - حد بی نهایت / ۱۲ آذر
ریاضی - حد بی نهایت / ۱۲ آذر
۸۵۰
شیمی - موازنه واکنش های اکسایش - کاهش / ۱۲ آذر
شیمی - موازنه واکنش های اکسایش - کاهش / ۱۲ آذر
1,984
صنایع چوب و مبلمان  - رنگ کاری و رویه کوبی چوب / ۱۱ آذر
صنایع چوب و مبلمان - رنگ کاری و رویه کوبی چوب / ۱۱ آذر
۳۲۰
صنایع چوب - ساخت قاب هشت ضلعی / ۱۱ آذر
صنایع چوب - ساخت قاب هشت ضلعی / ۱۱ آذر
۲۴۲
زیست شناسی - تغییر در جمعیت ها / ۱۱ آذر
زیست شناسی - تغییر در جمعیت ها / ۱۱ آذر
۹۹۸
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۱۰ آذر
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۱۰ آذر
۹۰۰
عربی،زبان قرآن - حل تمرین درس دوم / ۱۰ آذر
عربی،زبان قرآن - حل تمرین درس دوم / ۱۰ آذر
۸۱۲
ریاضی - معادلات مثلثاتی / ۸ آذر
ریاضی - معادلات مثلثاتی / ۸ آذر
1,094
زیست شناسی - گفتار یک  / ۸ آذر
زیست شناسی - گفتار یک / ۸ آذر
1,120
هویت اجتماعی - درس پنجم / ۶ آذر
هویت اجتماعی - درس پنجم / ۶ آذر
۸۶۷
مکانیک خورو- سیستم شیشه بالابر خودرو / ۵ آذر
مکانیک خورو- سیستم شیشه بالابر خودرو / ۵ آذر
۴۵۶
فیزیک - حرکت با شتاب / ۵ آذر
فیزیک - حرکت با شتاب / ۵ آذر
1,069
شیمی - مقدمه الکترو شیمی / ۵ آذر
شیمی - مقدمه الکترو شیمی / ۵ آذر
4,239
زیست شناسی - انواع جهش های کروموزومی / ۴ آذر
زیست شناسی - انواع جهش های کروموزومی / ۴ آذر
1,354
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۳ آذر
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۳ آذر
۹۴۲
عربی - تمرین های درس دوم / ۳ آذر
عربی - تمرین های درس دوم / ۳ آذر
1,177
شیمی- حل تمرین فصل اول / ۲ آذر
شیمی- حل تمرین فصل اول / ۲ آذر
3,698
ریاضی - درس دوم - معادلات مثلثاتی / ۱ آذر
ریاضی - درس دوم - معادلات مثلثاتی / ۱ آذر
1,426
زیست شناسی - فصل چهارم / ۱ آذر
زیست شناسی - فصل چهارم / ۱ آذر
1,495
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت  / ۲۹ آبان
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۹ آبان
1,266
هویت اجتماعی - حل نمونه سوالات پنج درس اول/ ۲۹ آبان
هویت اجتماعی - حل نمونه سوالات پنج درس اول/ ۲۹ آبان
۷۶۸
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۲۸ آبان
ریاضی - رشته تجربی - معادلات مثلثاتی / ۲۸ آبان
1,446
شیمی - ریاضی و تجربی - تمرین های دوره فصل اول / ۲۸ آبان
شیمی - ریاضی و تجربی - تمرین های دوره فصل اول / ۲۸ آبان
3,322
زیست شناسی - صفات پیوسته و گسسته / ۲۱ آبان
زیست شناسی - صفات پیوسته و گسسته / ۲۱ آبان
1,635
مکانیک خودرو - تعمیر نشان دهندهای خودرو / ۲۶ آبان
مکانیک خودرو - تعمیر نشان دهندهای خودرو / ۲۶ آبان
۷۰۷
مکانیک خودرو- سیستم انژکتور خودرو /۲۶ آبان
مکانیک خودرو- سیستم انژکتور خودرو /۲۶ آبان
۵۱۳
ریاضی - مثلثات حرکت تناوب و نژانت / ۲۶ آبان
ریاضی - مثلثات حرکت تناوب و نژانت / ۲۶ آبان
1,296
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۶ آبان
فیزیک - حرکت با شتاب ثابت / ۲۶ آبان
1,207
عربی - زبان قرآن - حل تمرین درس دوم  / ۲۶ آبان
عربی - زبان قرآن - حل تمرین درس دوم / ۲۶ آبان
1,201
شیمی - رشته ریاضی و تجربی - واکنش خنثی شده / ۲۵ آبان
شیمی - رشته ریاضی و تجربی - واکنش خنثی شده / ۲۵ آبان
2,792