سه ماه تعطیلی کار می کردم!

۳۶۰

شبکه نسیم
25 مهر ماه 1399
23:25
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
منتخب-۳ آبان ۱۳۹۹
۹۳۴
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
خاطره جذاب تورج نصر از بداهه گویی
1,445
خاطره بازی با تورج نصر
خاطره بازی با تورج نصر
1,892
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
دیوونه بودی اومدی توی این کار ؟
7,115
درس می خوندم، اما با تقلب !
درس می خوندم، اما با تقلب !
۶۳۹
آتیش پاره ای بودم !
آتیش پاره ای بودم !
۵۴۲
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
تورج نصر - ۲ آبان ۱۳۹۹
1,910
کارم با عکاسی شروع شد!
کارم با عکاسی شروع شد!
7,705
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
کارتون های قدیم خیلی جذاب تر بود!
1,137
مدرسه واسم جذاب نبود!
مدرسه واسم جذاب نبود!
۸۲۷
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
دوران بچگی هم توی تلویزیون بودم!
۶۵۷
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
هنوز حیوانات پلاستیکی دارم!
۳۹۴
بهت نمیاد شیطون باشی!
بهت نمیاد شیطون باشی!
۴۷۷
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
تو کار بزرگترا دخالت نکنید!
۷۸۴
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
رامین ناصرنصیر - ۱ آبان ۱۳۹۹
1,679
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
سیروس مقدم -۳۰ مهر ۱۳۹۹
1,248
از اولین تئاتر اخراج شدم!
از اولین تئاتر اخراج شدم!
4,112
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
همیشه از مدرسه اخراج می شدم!
۹۳۵
ماجرای ورود به تئاتر
ماجرای ورود به تئاتر
۶۹۹
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
تونل میزدیم تو برف میرفتیم مدرسه!
۵۷۷
به خاطر خونمون گریه کردم!
به خاطر خونمون گریه کردم!
۶۲۸
ماجرای واکمن مشترک خانواده
ماجرای واکمن مشترک خانواده
۷۶۱
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
اصغر سمسارزاده - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
2,476
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
اولین حضور زنده یاد شکیبایی در تلویزیون
2,996
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
خیلی اتفاقی وارد مجری گری شدم!
4,108
متخصص بادبادک بودم!
متخصص بادبادک بودم!
۷۹۳
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
باطنم غوغا بود اما ظاهرم مظلوم!
۶۵۱
آقا ولی دکتر می شود!
آقا ولی دکتر می شود!
1,121
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
مهدی ظهوری - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
1,767
دهه ۶۰ اینجوری از مردم تست بازیگری میگرفتن
دهه ۶۰ اینجوری از مردم تست بازیگری میگرفتن
۱۷