جنگ حق و باطل !

21,224

شبکه ۱
25 مهر ماه 1399
22:43
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
24,736
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,833
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
4,172
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,657
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
33,229
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,938
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
30,026
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
2,159
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
4,535
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
19,077
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,821
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,811
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
3,111
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
25,284
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,670
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
3,285
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
3,182
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
14,697
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
4,301
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
28,433
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
2,365
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
3,460
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
3,531
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
17,868
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
24,448
هاویر و قتل سرباز عراقی
هاویر و قتل سرباز عراقی
2,730
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
پیداشدن گنج مرموز در روز مبادا !
4,639
هاویر ناجی فراری ها !
هاویر ناجی فراری ها !
3,643
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
فداکاری جانانه یاسین برای تازه داماد !
18,543
قسمت آخر
قسمت آخر
36,139
هاویر نظاره گر شهادت
هاویر نظاره گر شهادت
2,546
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
پایان انتظار و رسیدن نیروی کمکی !
2,361
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
تنها جنگیدن و فداکاری صالح خان
2,614
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
شبیخون استوار به عراقی ها و بازپس گیری پاسگاه مرزی !
3,466
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
دست کم گرفتن ایران اشتباهتون بود !
15,066
خلاصه قسمت های گذشته
خلاصه قسمت های گذشته
3,385
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
18,436
قسمت ۱
قسمت ۱
65,488
قسمت ۲
قسمت ۲
46,294
قسمت ۳
قسمت ۳
31,909
نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,654
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,978
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,164
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,673
قسمت ۴
قسمت ۴
30,331
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,932
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,544
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,941
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,501
همه فن حریف بودن ایرج؟!
همه فن حریف بودن ایرج؟!
8,773
قسمت ۵
قسمت ۵
35,610
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
4,015
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,618
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,161
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,899
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,480
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,326
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,838
قسمت ۶
قسمت ۶
42,404
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,284
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,947
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
28,000
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,647
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,914
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,343
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,739
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,804
بازگشت دوباره عمو ایرج  !
بازگشت دوباره عمو ایرج !
4,839
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,639
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,486
قسمت ۷
قسمت ۷
42,154
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,731
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,741
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,862
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,379
مرگ دردناک
مرگ دردناک
35,054
قسمت ۸
قسمت ۸
33,215
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,955
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,722
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,762
قسمت ۹
قسمت ۹
30,275
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,938
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,448
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,479
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,342
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
34,905
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,920
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,767
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,367
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
36,056
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,689
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,622
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,916
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,753
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,403
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
37,321
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,971
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,413
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,237
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,353
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
38,154
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,683
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,487
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,461
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,690
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,739
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
36,697
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
12,639
خاکسپاری ایرج
خاکسپاری ایرج
8,945
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,743
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
26,035
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
36,299
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,656
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
24,126
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,815
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
34,513
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
7,002
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,215
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,446
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
30,557
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,765
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,337
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,924
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
32,336
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,697
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,831
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
3,001
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,434
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!
17,397
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,551
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
12,461
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,645
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
31,998
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,976
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,524
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,256