تاریخ معاصر ایران / ۹ آبان
تاریخ معاصر ایران / ۹ آبان
۵۰
زمین شناسی / ۹ آبان
زمین شناسی / ۹ آبان
۲۰۲
ریاضی - تناسب - ۸ آبان ۱۳۹۹
ریاضی - تناسب - ۸ آبان ۱۳۹۹
۴۱۸
ریاضی - هندسه ترسیمی / ۷ آبان
ریاضی - هندسه ترسیمی / ۷ آبان
۶۱۶
شیمی - نفت و شیمی آلی / ۷ آبان
شیمی - نفت و شیمی آلی / ۷ آبان
۹۵۱
شیمی / ۶ آبان
شیمی / ۶ آبان
1,328
زیست شناسی - مجرای شنوایی / ۶ آبان
زیست شناسی - مجرای شنوایی / ۶ آبان
۸۵۹
ریاضی- رشته تجربی - هندسه فصل دو - ۵ آبان ۹۹
ریاضی- رشته تجربی - هندسه فصل دو - ۵ آبان ۹۹
۸۶۰
عربی زبان قرآن - رشته ریاضی و تجربی - ۵ آبان ۹۹
عربی زبان قرآن - رشته ریاضی و تجربی - ۵ آبان ۹۹
1,139
ریاضی - هندسه فصل دوم / ۴ آبان
ریاضی - هندسه فصل دوم / ۴ آبان
1,103
فیزیک - اختلاف پتانسیل الکتریکی / ۳ آبان
فیزیک - اختلاف پتانسیل الکتریکی / ۳ آبان
1,457
کارگاه فناوری و تولید / ۳ آبان
کارگاه فناوری و تولید / ۳ آبان
۵۱۱
زیست شناسی / ۳ آبان
زیست شناسی / ۳ آبان
1,252
تاریخ معاصر ایران / ۲ آبان
تاریخ معاصر ایران / ۲ آبان
۷۰۰
زمین شناسی - رشته تجربی و ریاضی / ۲ آبان
زمین شناسی - رشته تجربی و ریاضی / ۲ آبان
1,244
فیزیک - خطوط میدان الکتریکی / ۱ آبان
فیزیک - خطوط میدان الکتریکی / ۱ آبان
1,290
هندسه - فصل دوم / ۱ آبان
هندسه - فصل دوم / ۱ آبان
۹۶۵
شیمی - مسائل بازده درصدی / ۳۰ مهر
شیمی - مسائل بازده درصدی / ۳۰ مهر
1,833
فیزیک دو - خطوط میدان الکتریکی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
فیزیک دو - خطوط میدان الکتریکی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,527
شیمی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
شیمی - رشته تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,887
زیست شناسی - تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
زیست شناسی - تجربی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
1,499
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
عربی زبان قرآن / ۲۸ مهر
1,693
ریاضی دو - معادلات گویا و گنگ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی دو - معادلات گویا و گنگ - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,292
فیزیک دو - فصل اول -۲۷ مهر ۱۳۹۹
فیزیک دو - فصل اول -۲۷ مهر ۱۳۹۹
1,489
کارگاه کارآفرینی و تولید / ۲۶ مهر
کارگاه کارآفرینی و تولید / ۲۶ مهر
۸۴۳
زیست شناسی / ۲۶ مهر
زیست شناسی / ۲۶ مهر
2,183
زمین شناسی / ۲۵ مهر
زمین شناسی / ۲۵ مهر
1,842
ریاضی - معادلات گنگ و گویا / ۲۴ مهر
ریاضی - معادلات گنگ و گویا / ۲۴ مهر
1,560
ریاضی دو- معادلات گویا و گنگ - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی دو- معادلات گویا و گنگ - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
1,636