ریاضی - عددهای حقیقی / ۴ آبان
ریاضی - عددهای حقیقی / ۴ آبان
1,526
زبان انگلیسی - گرامر درس اول / ۳ آبان
زبان انگلیسی - گرامر درس اول / ۳ آبان
1,504
کارو فناوری - ترسیم با رایانه / ۲ آبان
کارو فناوری - ترسیم با رایانه / ۲ آبان
1,781
آمادگی دفاعی - درس دوم - تهاجم و دفاع / ۱ آبان
آمادگی دفاعی - درس دوم - تهاجم و دفاع / ۱ آبان
1,505
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
2,130
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
3,039
مطالعات و مهارت ‌های اجتماعی- هواکره / ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت ‌های اجتماعی- هواکره / ۲۸ مهر
2,948
ریاضی - اعداد گویا فصل دو - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - اعداد گویا فصل دو - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
6,293
زبان انگلیسی - پایان تمرین های یک  و دو / ۲۶ مهر
زبان انگلیسی - پایان تمرین های یک و دو / ۲۶ مهر
3,641
عربی - تمرین های درس اول / ۲۴ مهر
عربی - تمرین های درس اول / ۲۴ مهر
3,766
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
4,698
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۲۲ هر
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۲۲ هر
4,439
ریاضی - مجموعه ها و احتمال / ۲۱ مهر
ریاضی - مجموعه ها و احتمال / ۲۱ مهر
5,836
ریاضی - تفاضل مجموعه / ۲۰ مهر
ریاضی - تفاضل مجموعه / ۲۰ مهر
6,514
زبان انگلیسی - تدریس مکالمه درس اول / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تدریس مکالمه درس اول / ۱۹ مهر
3,896
کار و فناوری - الگوریتم / ۱۸ مهر
کار و فناوری - الگوریتم / ۱۸ مهر
4,112
ادبیات فارسی- درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی- درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
5,326
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۱۵ مهر
علوم تجربی - رفتار اتم ها با یکدیگر / ۱۵ مهر
7,325
مطالعات اجتماعی - درس چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی - درس چهار / ۱۴ مهر
4,881
ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها- ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها- ۱۳ مهر ۱۳۹۹
10,020
زبان انگلیسی - لغات درس اول / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - لغات درس اول / ۱۲ مهر
4,872
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - دوخت های سنتی / ۱۱ مهر
2,755
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
عربی - تمرین های درس اول / ۱۰ مهر
5,428
ادبیات فارسی - درس دوم - عجایب صنع حق تعالی / ۹ مهر
ادبیات فارسی - درس دوم - عجایب صنع حق تعالی / ۹ مهر
7,995
علوم تجربی - مواد و نقش آنها د ر زندکی / ۸ مهر
علوم تجربی - مواد و نقش آنها د ر زندکی / ۸ مهر
6,158
مطالعات اجتماعی - درس دوم و سوم / ۷ مهر
مطالعات اجتماعی - درس دوم و سوم / ۷ مهر
6,496
ریاضی - نمایش مجموعه های اعداد / ۶ مهر
ریاضی - نمایش مجموعه های اعداد / ۶ مهر
12,178
نگارش -  ذهن نظام مند و پرورده / ۵ مهر
نگارش - ذهن نظام مند و پرورده / ۵ مهر
4,871
آمادگی دفاعی - درس دوم / ۳ مهر
آمادگی دفاعی - درس دوم / ۳ مهر
6,282