ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۷ آبان
1,076
علوم تجربی / ۶ آبان
علوم تجربی / ۶ آبان
1,977
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
درس شش- بیمه و مقابله با حوادث-- ۵ آبان ۱۳۹۹
1,979
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
جمع و تفریق عددهای صحیح / ۴ آبان
3,726
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
زبان انگلیسی - مکالمه درس اول /۳ آبان
2,709
کار و فناوری / ۲ آبان
کار و فناوری / ۲ آبان
3,491
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
تفکر و سبک زندگی - بزرگ مردان کوچک / ۱ آبان
2,525
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
ادبیات فارسی - درس چهارم / ۳۰ مهر
3,232
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
علوم تجربی- اتم ها الفبای زندگی - ۲۹ مهر ۱۳۹۹
4,029
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
مطالعات و مهارت‌ های اجتماعی -همدلی و همیاری در حوادث / ۲۸ مهر
3,102
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - جمع و تفریق عدد های صحیح - ۲۷ مهر ۱۳۹۹
6,513
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
زبان انگلیسی- پایان حروف الفبا / ۲۶ مهر
4,641
عربی - درس اول /۲۴ مهر
عربی - درس اول /۲۴ مهر
5,965
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۲۳ مهر ۱۳۹۹
5,027
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
علوم تجربی - مواد الفبای زندگی / ۲۲ مهر
6,286
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
ریاضی - معرفی عددهای علامت دار / ۲۱ مهر
6,617
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
ریاضی - مرور راهبردها / ۲۰ مهر
5,933
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
زبان انگلیسی - تدریس حروف / ۱۹ مهر
7,012
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
کار و فناوری - فناوری و نو آوری / ۱۸ مهر
5,723
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
ادبیات فارسی - درس سه - ۱۶ مهر ۱۳۹۹
6,526
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
علوم تجربی - اتم ها / ۱۵ مهر
6,796
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
مطالعات اجتماعی / فعالیت های درس یک تا چهار / ۱۴ مهر
5,439
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
ریاضی - ۱۳ مهر ۱۳۹۹
10,424
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
زبان انگلیسی - مقدماتی ۳ / ۱۲ مهر
7,088
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
فرهنگ و هنر - طراحی سنتی / ۱۱ مهر
6,401
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
عربی - درس اول - بخش دوم / ۱۰ مهر
7,890
ادبیات فارسی - درس سوم - چشمه معرفت / ۹ مهر
ادبیات فارسی - درس سوم - چشمه معرفت / ۹ مهر
6,732
علوم تجربی - اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن / ۸ مهر
علوم تجربی - اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن / ۸ مهر
7,501
مطالعات اجتماعی - درس چهارم / ۷ مهر
مطالعات اجتماعی - درس چهارم / ۷ مهر
6,743