گردان دریایی لشکر ۱۹ فجر - اروندرود


شبکه فارس
25 مهر ماه 1399
11:11