خلاصه قسمت های ۱ تا ۷

19,320

شبکه ۳
24 مهر ماه 1399
20:53
قسمت ۸
قسمت ۸
76,026
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,456
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,205
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,106
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
60,408
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,415
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
14,650
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
4,822
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
4,896
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
6,813
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,179
راه کربلا
راه کربلا
15,070
قسمت ۹
قسمت ۹
54,951
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
48,053
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
6,222
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,105
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
7,490
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
7,976
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
37,282
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
46,265
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
4,548
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
3,597
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
5,598
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
35,775
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
8,568
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
21,727
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
2,519
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
1,824
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
1,802
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
1,656
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
9,532
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
22,956
قسمت ۱
قسمت ۱
77,545
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
7,821
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,086
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,464
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
9,888
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
9,818
قسمت ۲
قسمت ۲
59,000
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,149
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,332
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,296
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,658
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,696
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,131
قسمت ۳
قسمت ۳
50,569
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,082
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,737
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,003
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
32,751
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,816
قسمت ۴
قسمت ۴
50,356
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,223
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,233
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,079
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,433
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,684
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
12,778
قسمت ۵
قسمت ۵
46,652
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,600
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,100
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,221
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,139
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,419
قسمت ۶
قسمت ۶
46,478
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,029
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
35,805
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,345
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,255
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,325
قسمت ۷
قسمت ۷
50,129
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
3,994
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,138
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,106
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,216
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,810