بانگ جنگ و اولین زخمی ها !!

17,237

شبکه ۱
23 مهر ماه 1399
22:52
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
یا باهم میریم یا بدون تو قدم از قدم بر نمی دارم !
5,389
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
خلاصه قسمت های ۱۳ تا ۱۸
11,706
فالگوشی هاویر از پشت بام !
فالگوشی هاویر از پشت بام !
5,357
قسمت ۱۹
قسمت ۱۹
29,547
مرده و حرفش !!
مرده و حرفش !!
2,816
بسوزد پدر عاشقی !
بسوزد پدر عاشقی !
5,149
که عشق آسان نمود اول ...
که عشق آسان نمود اول ...
2,083
جنگ حق و باطل !
جنگ حق و باطل !
20,966
قسمت ۲۰
قسمت ۲۰
21,820
قادر نیروی نفوذیه؟
قادر نیروی نفوذیه؟
2,586
لحظه اسارت!!
لحظه اسارت!!
3,761
قادر دنبال چیه؟
قادر دنبال چیه؟
4,423
لحظات نفس گیر نجات!
لحظات نفس گیر نجات!
32,313
به تنگه حمله کردن
به تنگه حمله کردن
6,532
قسمت ۲۱
قسمت ۲۱
25,387
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
تمرین تیراندازی شیرعلی خان
1,576
شهید شدن شیرعلی خان !
شهید شدن شیرعلی خان !
3,573
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
سقوط پایگاه استوار کاکاوند !
18,510
غم از دست دادن شیرعلی خان
غم از دست دادن شیرعلی خان
2,202
یتیم شدیم استوار ...
یتیم شدیم استوار ...
2,412
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
نبودِ رفیق هزارساله ی عمو برفی !
2,758
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
18,913
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
اجنبی پرست بدتر از اجنبیه !
1,050
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
توهم های ناممکن در زندان عراقی ها !
2,068
چشم از هاویر برندار!
چشم از هاویر برندار!
2,461
خودکشی پس از رهایی؟!
خودکشی پس از رهایی؟!
13,180
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
فراری دادن سالار توسط یک سرباز عراقی ایرانی !
3,125
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
6,557
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
نقشه گنج موروثی از شیرعلی خان به سیاوش !
۲۸۲
فوت ناگهانی دا زیور !
فوت ناگهانی دا زیور !
۳۱۴
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
تحویل اسیر به عراقی ها توسط استوار کاکاوند !
۲۹۹
تلاش برای پیدا کردن گنج !
تلاش برای پیدا کردن گنج !
1,567
به زودی از شبکه یک
به زودی از شبکه یک
17,857
قسمت ۱
قسمت ۱
63,434
قسمت ۲
قسمت ۲
45,214
قسمت ۳
قسمت ۳
31,011
نخواستن ها و جبر روزگار...
نخواستن ها و جبر روزگار...
5,442
جانوران حرفه ای مرز !
جانوران حرفه ای مرز !
5,848
سرقت بی رحمانه شبانه !
سرقت بی رحمانه شبانه !
5,096
ننگ قاچاق و راهزنی !
ننگ قاچاق و راهزنی !
15,626
قسمت ۴
قسمت ۴
29,552
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
ایرج هنوز به هوش نیومده؟
4,797
تفنگم کجاست؟!
تفنگم کجاست؟!
3,462
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
گوشزد و تهدید شیرعلی خان !
4,843
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
گفتگویی به بهانه ی پنچر شدن ماشین !
22,384
همه فن حریف بودن ایرج؟!
همه فن حریف بودن ایرج؟!
8,681
قسمت ۵
قسمت ۵
34,651
رویارویی کودکان با راهزنان !
رویارویی کودکان با راهزنان !
3,944
دعوا یا همنشینی ایرج؟
دعوا یا همنشینی ایرج؟
6,529
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
آخرین گفتگوهای قبل عروسی !
3,045
در رکابتیم خان !!
در رکابتیم خان !!
1,847
قتل در عروسی؟!
قتل در عروسی؟!
7,372
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
کشته شدن بی رحمانه داماد و غم ایرج !
41,013
عروسی که به عزا تبدیل شد !
عروسی که به عزا تبدیل شد !
13,687
قسمت ۶
قسمت ۶
41,574
فرزند دختر برای مردان خوب !
فرزند دختر برای مردان خوب !
4,208
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
تفنگ ایرج ، قاتل شیرزاد؟
5,873
به دنبال دزدان پول و تفنگ
به دنبال دزدان پول و تفنگ
27,945
قاتل شیرزاد کجاست ؟
قاتل شیرزاد کجاست ؟
4,612
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
مشکل جدی قلب شیرعلی خان
4,869
تکلیف خون ایرج معلومه !
تکلیف خون ایرج معلومه !
8,280
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
خلاصه قسمت های ۱ تا ۶
16,563
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
خوشحالی ایرج از دیدن هاویر !
4,709
بازگشت دوباره عمو ایرج  !
بازگشت دوباره عمو ایرج !
4,750
یک فشنگ انتقام جو !
یک فشنگ انتقام جو !
5,586
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
کتک زدن ایرج توسط هاویر !
22,370
قسمت ۷
قسمت ۷
41,292
شک بی خود یاور
شک بی خود یاور
2,687
چرا برگشتی؟
چرا برگشتی؟
3,679
مهارت صالح خان
مهارت صالح خان
6,768
دل آشوبی گلاره
دل آشوبی گلاره
5,321
مرگ دردناک
مرگ دردناک
34,791
قسمت ۸
قسمت ۸
32,396
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
ایجاد حریق با لباس مرزبانی !
33,875
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
از باجناق فامیل نمیشه بی راه نمیگن !
5,673
ادب یادت نداده صالح خان؟
ادب یادت نداده صالح خان؟
9,632
قسمت ۹
قسمت ۹
29,418
سقوط بی مهابای ایرج !
سقوط بی مهابای ایرج !
26,840
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
اعتراف به نام ایرج در بازجویی !
5,353
ایرج زخمی ولی فراری !
ایرج زخمی ولی فراری !
4,407
افسار کردن اسب سفید مرموز !
افسار کردن اسب سفید مرموز !
8,199
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
33,889
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
مصمم بودن هاویر بر رخت سیاهش !
4,838
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
ایرج گرسنه و قرص های شیرعلی خان
4,687
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
تلاش برای بمب گذاری روی ماشین استوار !!
22,279
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
35,163
ایرج زنده یا مردش برای منه !
ایرج زنده یا مردش برای منه !
2,634
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
پیشنهاد حرفه ای سرباز به استوار !
2,569
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
پناه آوردن ایرج به خانه ی صالح خان !
4,843
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
چه چه زدن سرباز در حضور استوار !
6,628
استوار در احاطه بمب ها !
استوار در احاطه بمب ها !
27,275
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
36,321
ایرج پس از مرگ شیرزاد
ایرج پس از مرگ شیرزاد
10,776
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
اعترافات ایرج راجع به مرگ شیرزاد !
10,329
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
باز شدن بند اسارت ایرج و بخشایش شیرعلی خان !
33,148
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
خلاصه قسمت های ۷ تا ۱۲
13,150
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
36,974
زبان گوسفندهارو بلدی؟
زبان گوسفندهارو بلدی؟
22,591
تو کمین چی بودن اینا؟!
تو کمین چی بودن اینا؟!
3,430
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
زن این نمیشدم صد سال سیاه!
5,343
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
برید مژدگانی بگیرید تا بیام!
4,621
واقعا دوست ایرج بودن؟
واقعا دوست ایرج بودن؟
7,662
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
35,460
تیرباران شدن ایرج !
تیرباران شدن ایرج !
11,936
خاکسپاری ایرج
خاکسپاری ایرج
8,745
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
دست سنگین هاویر برای آمپول زدن !
6,255
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
انگشتر قاتل ایرج در صحنه جرم !
25,947
قسمت ۱۵
قسمت ۱۵
34,820
گرز گران اما رایگان !
گرز گران اما رایگان !
4,475
قاچاقچی خوش شانس !
قاچاقچی خوش شانس !
23,851
غار مشکوک تبهکاران !
غار مشکوک تبهکاران !
5,756
قسمت ۱۶
قسمت ۱۶
33,044
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
قاچاقچی خوش شانس و مار بد شانس !!
6,788
تشویق سالار توسط استوار !
تشویق سالار توسط استوار !
5,121
بالاخره عمو برفی راضی شد !
بالاخره عمو برفی راضی شد !
18,170
قسمت ۱۷
قسمت ۱۷
29,091
استقبال از عمو برفی !
استقبال از عمو برفی !
4,560
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
عمو برفی راهنمای استوار کاکاوند !
5,213
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
یک انتقام جویی ناعادلانه !!
20,648
قسمت ۱۸
قسمت ۱۸
30,542
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
با گریه خودمونو کوچیک نکنیم !
1,606
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
دیگه چطوری دشمنیشون رو نشون بدن؟
1,765
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
اتحاد عشایر در مقابل دشمن !
2,885
وصیت کردن صالح خان
وصیت کردن صالح خان
3,334