شیمی - حل مسائل به روش کسر تبدیل - ۲۳ مهر ۱۳۹۹

7,659

ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
ریاضی - عبارت های جبری / ۳ آذر
1,044
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
عربی - قواعد درس چهارم / ۳ آذر
۹۰۱
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
طراحی چهره - رشته چهره سازی / ۲ آذر
۵۶۳
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
فیزیک - مبحث فشار / ۲ آذر
1,261
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
شیمی - پیوند کووآلانسی / ۲ آذر
2,185
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
زیست شناسی -پیوند قلب / ۲ آذر
۹۹۷
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
ریاضی - ریشه و توان / ۱ آذر
1,220
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
تفکر و سواد رسانه ای - دروازه بانی خبر / ۳۰ آبان
۹۴۶
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
طراحی عمومی- رشته چهره سازی / ۲۹ آبان
۴۹۷
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
زیست شناسی - چرخه ضربان قلب / ۲۹ آبان
1,430
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع  /۲۹ آبان
آمادگی دفاعی - فرهنگ دفاع /۲۹ آبان
۷۰۸
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
شیمی - ریاضی و تجربی - ترکیب های یونی / ۲۸ آبان
3,274
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
ریاضی - ریشه و توان / ۲۷ آبان
1,475
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
عربی - زبان قرآن- نمونه سوالات درس سوم / ۲۶ آبان
1,847
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۵ آبان
2,233
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
شیمی - تجربی و ریاضی - آرایش الکترون نقطه ای / ۲۵ آبان
5,022
زیست شناسی - دوره فصل سوم و چهارم / ۲۵ آبان
زیست شناسی - دوره فصل سوم و چهارم / ۲۵ آبان
1,453
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری ۳ - ۲۴ آبان
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارت های جبری ۳ - ۲۴ آبان
1,561
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارتهای جبری  -۲۲ آبان
ریاضی - رشته تجربی - توان های گویا و عبارتهای جبری -۲۲ آبان
2,319
زیست شناسی - تجربی- حل نمونه سوال  - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
زیست شناسی - تجربی- حل نمونه سوال - ۲۲ آبان ۱۳۹۹
1,837
آماگی دفاعی - تمامی رشته ها -فرهنگ دفاع- ۲۲ آبان ۱۳۹۹
آماگی دفاعی - تمامی رشته ها -فرهنگ دفاع- ۲۲ آبان ۱۳۹۹
۸۸۷
ریاضی - توان های گویا و عبارت های جبری / ۲۱ آبان
ریاضی - توان های گویا و عبارت های جبری / ۲۱ آبان
2,301
شیمی - حل تمرین کوانتوم / ۲۱ آبان
شیمی - حل تمرین کوانتوم / ۲۱ آبان
5,702
فیزیک - ادامه مبحث فشار  / ۲۰ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۲۰ آبان
3,146
ریاضی - مثلثات و روابط مثلثاتی / ۱۹ آبان
ریاضی - مثلثات و روابط مثلثاتی / ۱۹ آبان
2,867
عربی ، زبان قرآن - درس سوم / ۱۹ آبان
عربی ، زبان قرآن - درس سوم / ۱۹ آبان
2,199
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۱۸ آبان
فیزیک - ادامه مبحث فشار / ۱۸ آبان
3,264
شیمی - آرایش الکترونیکی اتم ها / ۱۸ آبان
شیمی - آرایش الکترونیکی اتم ها / ۱۸ آبان
5,641
زیست شناسی - صفحه چهل و هشت / ۱۸ آبان
زیست شناسی - صفحه چهل و هشت / ۱۸ آبان
1,859
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم - حروف منفرد / ۱۷ آبان
کارگاه خوشنویسی - جلسه سوم - حروف منفرد / ۱۷ آبان
۵۷۲