قسمت ۶

46,488

شبکه ۳
22 مهر ماه 1399
20:51
من معطل دلمم!
من معطل دلمم!
7,030
لحظه گم شدن بچه نجلا!
لحظه گم شدن بچه نجلا!
35,807
لو رفتن قاچاق عبد!
لو رفتن قاچاق عبد!
6,347
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
پیشنهادی که نمیتونی رد کنی!
4,258
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
تیراندازی وسط خیابان به قصد جان
9,327
قسمت ۷
قسمت ۷
50,146
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
خبر خوش زنده بودن بچه نجلا!
3,995
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
شوک نجلا از خبر زنده بودن پسرش!
23,139
بهانه ای برای دیدن معشوق!
بهانه ای برای دیدن معشوق!
7,106
نگرانی برای سفر عراق
نگرانی برای سفر عراق
11,217
باید دل به اقیانوس داد !
باید دل به اقیانوس داد !
3,812
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
خلاصه قسمت های ۱ تا ۷
19,332
قسمت ۸
قسمت ۸
76,045
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
سنگ هم از آسمون بباره میرم!
5,457
قاچاق بار اسلحه !!
قاچاق بار اسلحه !!
4,205
پول درآوردن سخت نیست!
پول درآوردن سخت نیست!
5,108
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
پیشنهاد نجلا رو رد کرد!
60,409
اعتراف قاچاق اسلحه !
اعتراف قاچاق اسلحه !
7,415
لحظه دستگیری باند قاچاق!
لحظه دستگیری باند قاچاق!
14,651
من قسمت میدم ببخشش
من قسمت میدم ببخشش
4,823
صمدی رضایت میده؟
صمدی رضایت میده؟
4,897
امجد آدم فروشه!
امجد آدم فروشه!
6,816
برای چی داری میری عراق؟
برای چی داری میری عراق؟
38,179
راه کربلا
راه کربلا
15,071
قسمت ۹
قسمت ۹
54,974
قسمت ۱۰
قسمت ۱۰
48,093
دعوا با عراقی ها !
دعوا با عراقی ها !
6,223
ترس از انقلاب ایران ؟!
ترس از انقلاب ایران ؟!
4,108
نقشه فرار از دست پلیس !
نقشه فرار از دست پلیس !
7,493
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
نجلا پسرش رو به کشتن داده ؟!
7,977
دعوای عبد بخاطر نجلا !
دعوای عبد بخاطر نجلا !
37,288
قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
46,346
فرار از دست نیروهای عراقی !
فرار از دست نیروهای عراقی !
4,556
تظاهرات علیه صدام !
تظاهرات علیه صدام !
3,601
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
رفتن به کربلا به هر قیمتی !
5,600
همتون به من دروغ گفتید !!
همتون به من دروغ گفتید !!
35,840
نجلا دلش گیره !
نجلا دلش گیره !
8,579
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
22,067
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
چی شد نجلا ازدواج کرد ؟
2,541
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
نمی خوام حسرت نداشتن تو هم تلنبار بشه !
1,848
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
نگرانی نجلا برای رفتن عبد
1,840
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
زیارت توی این شرایط واجب نیست !
1,684
به عبد گفت شوهرم !!
به عبد گفت شوهرم !!
9,727
به زودی از شبکه سوم سیما
به زودی از شبکه سوم سیما
22,958
قسمت ۱
قسمت ۱
77,569
کمین پلیس برای قاچاقچیا
کمین پلیس برای قاچاقچیا
7,822
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
لحظات نفس گیر تعقیب و گریز
7,087
عجب فراری کرد
عجب فراری کرد
41,464
من زن نمی خوام
من زن نمی خوام
9,890
دردسر پشت دردسر!!
دردسر پشت دردسر!!
9,818
قسمت ۲
قسمت ۲
59,012
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
پنکه سقفی بود یا هلیکوپتر؟!
5,150
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
این تیپ به درد دعوا میخوره؟!
3,333
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
عجب فیلمی بازی کرد وسط مغازه!
5,297
چه آرزوهایی داره!
چه آرزوهایی داره!
8,660
یه بله بگو پول رو بگیر!
یه بله بگو پول رو بگیر!
7,697
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
خوب نشم شب میرم هاسپیتال!
28,133
قسمت ۳
قسمت ۳
50,586
بازرسی برای ترور کور!
بازرسی برای ترور کور!
5,083
قاچاق برای تسویه حساب!
قاچاق برای تسویه حساب!
3,738
لالایی برای بچه ای که مرده!
لالایی برای بچه ای که مرده!
8,006
لحظه انفجار بمب !
لحظه انفجار بمب !
32,752
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
من کوسه خوردم اینقدری شدم!
6,817
قسمت ۴
قسمت ۴
50,371
شهر شده میدون جنگ!
شهر شده میدون جنگ!
4,226
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
عشق برادر خواهری چیز دیگست!
5,234
خواستگار سمج نجلا!
خواستگار سمج نجلا!
6,081
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
رکورد زدن در خوردن نوشابه!
32,435
تو عاشق نیستی !
تو عاشق نیستی !
6,685
دلش آروم و قرار نداره!
دلش آروم و قرار نداره!
12,779
قسمت ۵
قسمت ۵
46,663
ازدواج با زن بیوه!
ازدواج با زن بیوه!
5,601
باج برای آزادی!
باج برای آزادی!
4,102
تو مو میبینی و من پیچش مو!
تو مو میبینی و من پیچش مو!
5,222
مقاومت برای ازدواج!
مقاومت برای ازدواج!
7,139
افشای راز نجلا !
افشای راز نجلا !
32,419